Visa allt om Termodyn, Termodynamisk Ytbehandling Aktiebolag
Visa allt om Termodyn, Termodynamisk Ytbehandling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 924 36 301 44 513 26 639 24 135 22 150 15 912 15 213 25 275 21 942
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 903 -1 497 -131 -357 2 695 2 374 965 442 4 973 3 950
Resultat efter finansnetto 1 771 -1 642 -337 -425 2 707 2 348 948 433 5 038 4 011
Årets resultat 457 2 64 17 898 354 221 8 856 1 447
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 303 1 412 4 395 1 325 17 41 90 125 158 121
Omsättningstillgångar 11 519 10 253 9 727 7 960 6 817 5 816 4 136 3 442 6 536 7 733
Tillgångar 12 822 11 665 14 122 9 285 6 834 5 857 4 226 3 566 6 694 7 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 363 1 906 1 904 1 840 1 823 925 571 350 1 142 2 436
Obeskattade reserver 795 615 615 1 040 1 725 1 672 1 752 1 797 1 842 1 417
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 975 4 946 3 514 1 050 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 689 4 199 8 088 5 355 3 286 3 260 1 903 1 419 3 710 4 001
Skulder och eget kapital 12 822 11 665 14 122 9 285 6 834 5 857 4 226 3 566 6 694 7 854
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 308 308 483 521
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 846 9 547 4 673 3 960 4 154 2 970 2 987 4 082 4 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 293 3 232 1 444 1 280 1 391 1 089 1 086 1 649 2 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2 150
Omsättning 42 924 36 301 44 513 26 639 24 135 22 150 15 912 15 213 25 275 21 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 30 32 16 15 14 11 11 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 431 1 210 1 391 1 665 1 609 1 582 1 447 1 383 1 487 1 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 390 369 367 335 393 394 377 345 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 056 -1 365 -4 -319 2 719 2 424 1 020 497 5 016 4 002
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,24% -18,45% 67,10% 10,37% 8,96% 39,20% 4,59% -39,81% 15,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,94% -12,79% -0,91% -3,84% 39,96% 40,77% 22,83% 12,59% 75,50% 51,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,46% -4,11% -0,29% -1,34% 11,32% 10,78% 6,06% 2,95% 20,00% 18,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,57% 58,20% 51,25% 63,16% 60,16% 62,19% 62,41% 64,06% 68,73% 71,10%
Rörelsekapital/omsättning 13,58% 16,68% 3,68% 9,78% 14,63% 11,54% 14,03% 13,30% 11,18% 17,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,27% 20,45% 16,88% 28,55% 45,28% 36,83% 44,07% 46,95% 36,87% 44,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,29% 143,30% 69,79% 113,37% 186,37% 155,09% 182,08% 200,78% 159,19% 178,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...