Visa allt om Engströms Verkstäder i Katrineholm AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 13 046 14 730 14 435 12 252 11 379 12 221 11 123 16 059 9 761 12 299
Övrig omsättning 65 1 044 22 0 589 354 143 2 317 742
Rörelseresultat (EBIT) -177 137 -606 -297 -832 -1 619 -1 495 890 -1 556 -1 324
Resultat efter finansnetto -192 62 -698 -400 -978 -1 651 -1 467 886 -1 575 -1 400
Årets resultat -192 62 -698 500 -978 -1 651 -1 464 428 -616 28
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 494 0 3 165 3 756 4 356 4 107 4 436 5 137 6 169 7 186
Omsättningstillgångar 3 473 5 302 4 309 3 956 2 831 2 118 3 700 5 537 3 399 4 799
Tillgångar 5 968 5 302 7 473 7 712 7 187 6 225 8 137 10 674 9 568 11 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 285 2 477 2 415 3 113 2 613 3 590 5 241 6 705 6 278 6 894
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 617 815 2 657 2 187 2 665 485 442 795 1 148 1 647
Kortfristiga skulder 2 065 2 010 2 401 2 413 1 910 2 149 2 454 3 173 2 142 2 487
Skulder och eget kapital 5 968 5 302 7 473 7 712 7 187 6 225 8 137 10 674 9 568 11 986
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 4 405 4 368 4 438 4 047 3 874 3 168 4 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 673 1 668 1 620 1 554 1 493 1 442 1 740
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 111 15 774 14 457 12 252 11 968 12 575 11 266 16 061 10 078 13 041
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 12 10 10 11 11 10 9 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 450 1 473 1 203 1 225 1 138 1 111 1 011 1 606 1 085 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 0 608 604 551 515 545 501 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -177 137 -14 303 42 -965 -465 1 892 -538 -285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,43% 2,04% 17,82% 7,67% -6,89% 9,87% -30,74% 64,52% -20,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,56% 2,58% -8,11% -3,85% -11,56% -25,99% -17,57% 8,83% -15,83% -10,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,17% 0,93% -4,20% -2,42% -7,30% -13,24% -12,86% 5,87% -15,52% -10,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,77% 6,41% 6,35% 8,37% 3,95% 1,05% 80,86% 66,00% 75,40% 82,27%
Rörelsekapital/omsättning 10,79% 22,35% 13,22% 12,59% 8,09% -0,25% 11,20% 14,72% 12,88% 18,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,29% 46,72% 32,32% 40,37% 36,36% 57,67% 64,41% 62,82% 65,61% 63,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,24% 198,66% 105,46% 120,22% 94,61% 72,50% 112,67% 155,34% 136,41% 164,41%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...