Visa allt om Larssons Fastigheter i Sjuhärad AB
Visa allt om Larssons Fastigheter i Sjuhärad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 236 14 878 19 140 23 018 22 016 18 594 17 701 16 469 14 563 14 099
Övrig omsättning 404 110 111 166 55 185 3 687 38 - 183
Rörelseresultat (EBIT) 670 3 308 -265 6 295 6 916 4 076 6 778 4 288 6 896 6 255
Resultat efter finansnetto 7 854 3 161 48 926 2 113 3 208 1 107 4 822 1 805 3 656 3 330
Årets resultat 7 892 2 722 48 819 2 177 1 336 756 3 555 1 357 2 787 2 349
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 156 098 148 040 115 763 162 946 128 416 119 138 104 351 107 625 98 961 90 129
Omsättningstillgångar 4 097 3 024 36 453 3 785 7 684 8 793 10 126 6 719 6 661 6 143
Tillgångar 160 195 151 064 152 216 166 731 136 100 127 930 114 477 114 344 105 623 96 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 880 71 650 72 678 20 285 18 108 16 942 16 186 12 631 11 274 8 686
Obeskattade reserver 126 7 151 216 902 70 0 16 62 113
Avsättningar (tkr) 0 0 0 3 574 3 330 2 479 2 217 2 199 1 950 1 833
Långfristiga skulder 77 893 74 893 76 185 137 205 108 070 103 000 90 685 94 179 88 292 82 000
Kortfristiga skulder 4 296 4 514 3 201 5 451 5 690 5 439 5 390 5 320 4 046 3 640
Skulder och eget kapital 160 195 151 064 152 216 166 731 136 100 127 930 114 477 114 344 105 623 96 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 549 488 860 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 2 374 1 956 1 469 1 430 868 828 651 153 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 938 759 559 512 525 489 493 49 89
Utdelning till aktieägare 1 400 1 662 3 750 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 15 640 14 988 19 251 23 184 22 071 18 779 21 388 16 507 14 563 14 282
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 4 4 4 4 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 539 2 480 3 828 5 755 5 504 4 649 4 425 4 117 14 563 14 099
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 570 563 527 506 473 497 521 210 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 536 4 374 938 7 954 8 484 5 368 7 978 5 504 7 952 7 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,41% -22,27% -16,85% 4,55% 18,40% 5,04% 7,48% 13,09% 3,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,85% 3,38% 34,88% 3,80% 5,16% 3,33% 5,99% 3,82% 6,78% 6,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,53% 34,35% 277,37% 27,54% 31,91% 22,91% 38,73% 26,54% 49,20% 45,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,31% -10,01% 173,73% -7,24% 9,06% 18,04% 26,76% 8,49% 17,96% 17,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,68% 47,43% 47,82% 12,27% 13,79% 13,28% 14,14% 11,06% 10,72% 9,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,37% 66,99% 1 138,80% 69,44% 135,04% 161,67% 187,87% 126,30% 164,63% 168,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...