Visa allt om LK Energy i Stockholm AB
Visa allt om LK Energy i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 64 744 65 133 84 156 86 135 111 324 106 748 84 309 93 733 74 317 61 957
Övrig omsättning 9 115 575 5 3 28 52 - 103 12
Rörelseresultat (EBIT) -2 571 -678 -8 889 950 7 253 12 081 12 146 9 188 13 130 8 085
Resultat efter finansnetto -2 852 -797 -9 019 1 221 7 340 9 977 12 420 9 700 13 339 8 217
Årets resultat -286 551 -719 909 7 547 7 389 10 564 6 033 10 600 6 692
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 463 1 737 1 743 657 476 745 1 059 464 516 696
Omsättningstillgångar 18 141 14 965 25 254 18 534 24 992 28 756 30 806 31 507 33 850 24 378
Tillgångar 19 604 16 702 26 997 19 191 25 468 29 500 31 864 31 972 34 367 25 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 601 3 888 3 337 4 056 8 147 9 790 11 349 8 784 11 751 7 651
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 900 3 900 6 000 4 875 6 430
Avsättningar (tkr) 0 0 671 5 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 002 12 814 22 988 15 130 17 321 16 810 16 615 17 187 17 740 10 993
Skulder och eget kapital 19 604 16 702 26 997 19 191 25 468 29 500 31 864 31 972 34 367 25 074
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 1 214 1 770 1 817 1 641 1 731 1 377 1 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 251 16 325 16 582 18 430 18 355 17 763 12 732 13 028 10 849 8 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 214 6 050 5 976 7 091 7 790 7 241 5 444 6 017 6 304 4 056
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 000 9 190 6 000 4 000 9 000 6 500
Omsättning 64 753 65 248 84 731 86 140 111 327 106 776 84 361 93 733 74 420 61 969
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 41 52 54 54 54 42 41 36 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 542 1 589 1 618 1 595 2 062 1 977 2 007 2 286 2 064 1 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 558 472 547 527 512 484 528 534 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 017 -261 -8 594 1 122 7 412 12 215 12 337 9 428 13 377 8 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,60% -22,60% -2,30% -22,63% 4,29% 26,62% -10,05% 26,13% 19,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,85% -3,92% -32,86% 6,39% 28,97% 33,84% 39,00% 30,38% 38,86% 32,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,19% -1,00% -10,54% 1,42% 6,63% 9,35% 14,74% 10,36% 17,97% 13,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,85% 49,12% 34,33% 47,70% 41,21% 100,00% 49,40% 52,89% 48,31% 58,67%
Rörelsekapital/omsättning 3,30% 3,30% 2,69% 3,95% 6,89% 11,19% 16,83% 15,28% 21,68% 21,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,37% 23,28% 12,36% 21,13% 31,99% 40,43% 44,64% 40,99% 44,41% 48,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,40% 116,79% 109,86% 122,50% 144,29% 171,06% 185,41% 183,32% 190,81% 221,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...