Visa allt om Stråvalla Maskinstation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 83 619 73 301 61 896 47 645 42 572 31 957 36 640 25 414 20 016 17 804
Övrig omsättning 412 826 376 509 765 269 193 145 114 303
Rörelseresultat (EBIT) 8 948 8 445 7 249 6 076 4 694 2 678 3 768 1 189 495 309
Resultat efter finansnetto 8 717 8 164 6 994 5 840 4 536 2 557 3 669 1 044 335 167
Årets resultat 6 065 4 708 3 871 2 453 1 234 929 899 564 255 242
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 764 42 250 36 842 30 915 27 857 21 838 17 801 14 900 14 915 16 592
Omsättningstillgångar 27 547 19 768 16 736 12 749 11 918 7 993 9 179 7 221 5 147 4 860
Tillgångar 69 311 62 018 53 578 43 664 39 776 29 831 26 980 22 121 20 062 21 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 800 17 536 13 627 10 456 8 803 7 769 7 839 7 140 6 726 6 571
Obeskattade reserver 20 298 19 225 17 057 14 991 12 305 9 375 8 025 5 525 5 225 5 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 088 8 952 9 372 7 806 8 208 5 916 4 976 2 948 4 270 4 953
Kortfristiga skulder 18 125 16 306 13 522 10 410 10 460 6 772 6 140 6 508 3 840 4 703
Skulder och eget kapital 69 311 62 018 53 578 43 664 39 776 29 831 26 980 22 121 20 062 21 452
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 250 4 768 4 233 4 091
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - 1 940 1 495 1 430 1 396
Utdelning till aktieägare 500 800 800 700 800 200 1 000 200 150 100
Omsättning 84 031 74 127 62 272 48 154 43 337 32 226 36 833 25 559 20 130 18 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 23 18 17 16 14 13 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 986 3 187 3 439 2 803 2 661 2 283 2 818 1 955 1 668 1 484
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 642 623 639 583 561 560 488 476 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 770 16 083 13 347 10 688 8 524 5 853 6 790 4 084 3 480 3 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,08% 18,43% 29,91% 11,92% 33,22% -12,78% 44,17% 26,97% 12,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,92% 13,63% 13,54% 13,92% 11,81% 8,99% 13,98% 5,39% 2,54% 1,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,71% 11,53% 11,72% 12,76% 11,03% 8,39% 10,30% 4,69% 2,54% 1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,28% 52,70% 52,62% 56,76% 53,82% 56,29% 51,14% 58,57% 61,25% 65,75%
Rörelsekapital/omsättning 11,27% 4,72% 5,19% 4,91% 3,42% 3,82% 8,29% 2,81% 6,53% 0,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,74% 52,45% 50,27% 50,73% 46,26% 50,56% 52,26% 51,76% 53,84% 48,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,65% 120,96% 123,50% 122,14% 113,64% 117,42% 148,50% 109,90% 131,41% 101,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!