Visa allt om Tandläkare Göran Martinsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 0 0 5 656 4 874 5 423 5 277 5 200 4 992 4 432 4 772
Övrig omsättning 0 1 1 611 0 0 11 78 0 16 0
Rörelseresultat (EBIT) -13 -21 3 409 1 826 1 969 1 968 1 847 1 606 1 537 1 630
Resultat efter finansnetto -14 -22 3 411 1 725 1 873 1 914 1 855 1 730 1 592 1 585
Årets resultat -14 22 2 956 1 326 1 783 1 789 1 427 1 277 859 894
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 000 9 000 7 000 585 574 700 859 1 032 833 600
Omsättningstillgångar 309 507 5 988 11 334 10 289 9 225 7 792 6 520 5 305 4 953
Tillgångar 9 309 9 507 12 988 11 919 10 863 9 925 8 651 7 551 6 137 5 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 292 9 490 10 064 8 508 7 936 6 953 5 764 4 938 3 961 3 401
Obeskattade reserver 0 0 50 430 441 877 1 260 1 239 1 148 729
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569
Kortfristiga skulder 17 17 2 874 2 981 2 485 2 094 1 626 1 374 1 029 853
Skulder och eget kapital 9 309 9 507 12 988 11 919 10 863 9 925 8 651 7 551 6 137 5 553
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 1 404 1 268 1 323 1 119 1 170
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 639 602 563 513 538
Utdelning till aktieägare 184 184 595 700 755 800 600 600 300 300
Omsättning 0 1 7 267 4 874 5 423 5 288 5 278 4 992 4 448 4 772
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 414 1 219 1 356 1 319 1 300 1 248 1 108 1 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 638 497 532 495 493 460 415 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -21 3 409 1 953 2 095 2 127 2 020 1 851 1 735 1 887
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 16,04% -10,12% 2,77% 1,48% 4,17% 12,64% -7,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 27,66% 15,45% 18,20% 19,87% 21,73% 23,32% 26,14% 30,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 63,53% 37,79% 36,46% 37,37% 36,15% 35,28% 36,19% 35,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 89,39% 90,09% 87,35% 87,19% 87,13% 84,40% 85,47% 84,87%
Rörelsekapital/omsättning - - 55,06% 171,38% 143,91% 135,13% 118,58% 103,08% 96,48% 85,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,82% 99,82% 77,79% 74,20% 76,22% 76,95% 77,99% 78,19% 78,33% 70,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 817,65% 2 982,35% 208,35% 379,03% 412,64% 437,20% 475,22% 472,05% 513,22% 577,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!