Visa allt om Vattenfall Elanläggningar AB
Visa allt om Vattenfall Elanläggningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 86 374 80 424 79 490 80 911 68 894 62 495 48 885 34 412 39 430 37 362
Övrig omsättning 18 640 624 603 1 373 1 578 420 - 763 1 663
Rörelseresultat (EBIT) 28 271 31 249 30 893 28 952 24 339 21 094 12 975 11 401 8 606 13 105
Resultat efter finansnetto 26 544 29 727 28 508 25 522 20 103 16 910 8 684 6 730 4 872 10 088
Årets resultat -26 -22 -23 -27 -29 2 518 -2 983 -537 3 243 6 919
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 296 918 220 527 261 735 210 196 258 374 149 332 139 533 101 243 85 962 83 066
Omsättningstillgångar 34 768 103 609 19 462 20 897 21 595 67 301 68 091 53 651 56 654 60 841
Tillgångar 331 686 324 136 281 197 231 093 279 969 216 633 207 624 154 894 142 616 143 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 290 1 316 1 339 1 362 1 389 1 417 1 387 1 391 1 392 1 392
Obeskattade reserver 161 446 142 319 130 164 115 982 98 627 77 791 64 286 51 556 44 098 43 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 146 100 148 033 120 000 78 624 90 800 117 105 129 061 97 085 83 451 82 000
Kortfristiga skulder 22 850 32 468 29 695 35 125 89 153 20 319 12 890 4 862 13 675 16 785
Skulder och eget kapital 331 686 324 136 281 197 231 093 279 969 216 633 207 624 154 894 142 616 143 907
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 86 392 81 064 80 114 81 514 70 267 64 073 49 305 34 412 40 193 39 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 594 20 106 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 164 48 568 47 729 46 041 37 521 32 517 22 438 21 019 19 915 24 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,40% 1,17% -1,76% 17,44% 10,24% 27,84% 42,06% -12,73% 5,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,53% 9,65% 10,99% 12,53% 8,69% 9,77% 6,25% 7,36% 6,29% 9,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,74% 38,88% 38,87% 35,78% 35,33% 33,86% 26,54% 33,14% 22,74% 36,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,67% 46,92% 45,40% 37,10% 35,97% 34,58% 29,34% 40,78% 26,46% 34,63%
Rörelsekapital/omsättning 13,80% 88,46% -12,87% -17,58% -98,06% 75,18% 112,92% 141,78% 109,00% 117,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,35% 34,65% 36,58% 39,74% 26,46% 27,12% 23,49% 25,43% 23,24% 22,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,22% 318,65% 65,03% 59,06% 24,05% 330,48% 526,88% 1 099,01% 411,53% 362,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...