Visa allt om Mälarö Städservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 80 651 63 395 48 577 41 856 35 399 32 250 25 291 23 204 19 870 15 110
Övrig omsättning 1 779 1 719 949 948 250 339 354 277 140 169
Rörelseresultat (EBIT) 3 536 1 809 988 1 883 1 858 1 141 168 714 152 182
Resultat efter finansnetto 3 459 1 697 905 1 656 1 936 1 187 353 725 53 190
Årets resultat 2 267 951 494 1 225 1 095 897 199 506 -19 121
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 172 6 279 6 024 5 486 5 603 758 543 316 327 152
Omsättningstillgångar 15 285 12 805 8 761 8 095 7 037 7 798 5 745 6 779 5 288 4 719
Tillgångar 21 456 19 084 14 785 13 581 12 640 8 557 6 287 7 095 5 615 4 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 764 1 997 2 046 2 692 1 867 1 572 675 626 202 691
Obeskattade reserver 1 500 1 000 586 586 786 286 286 200 200 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 423 3 654 3 800 3 613 3 968 291 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 769 12 432 8 354 6 689 6 019 6 408 5 326 6 269 5 213 3 980
Skulder och eget kapital 21 456 19 084 14 785 13 581 12 640 8 557 6 287 7 095 5 615 4 871
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 549 943 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 25 688 21 445 19 782 16 439 13 333 10 430 8 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 9 023 7 434 6 950 5 231 4 668 3 931 2 798
Utdelning till aktieägare 0 500 1 000 1 140 400 800 0 150 82 350
Omsättning 82 430 65 114 49 526 42 804 35 649 32 589 25 645 23 481 20 010 15 279
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 142 109 93 81 85 88 76 65 56 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 568 582 522 517 416 366 333 357 355 343
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 499 455 435 344 307 289 293 289 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 905 2 144 1 329 2 171 2 259 1 373 314 791 227 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,22% 30,50% 16,06% 18,24% 9,76% 27,52% 8,99% 16,78% 31,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,48% 9,48% 6,70% 13,87% 15,89% 14,18% 5,71% 10,27% 2,72% 3,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% 2,85% 2,04% 4,50% 5,67% 3,76% 1,42% 3,14% 0,77% 1,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,51% 97,08% 97,69% 96,50% 95,97% 95,79% 97,56% 94,25% 92,86% 92,37%
Rörelsekapital/omsättning 3,12% 0,59% 0,84% 3,36% 2,88% 4,31% 1,66% 2,20% 0,38% 4,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,00% 14,55% 16,93% 23,19% 19,62% 20,98% 14,09% 10,90% 6,22% 17,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,70% 103,00% 104,87% 120,90% 116,91% 121,69% 107,87% 108,14% 101,44% 118,57%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...