Visa allt om Fastighets AB Tinnen
Visa allt om Fastighets AB Tinnen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 445 0 0 2 35 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 1 1 29 695
Rörelseresultat (EBIT) -1 848 -1 349 -2 443 -3 509 -563 -160 -641 -266 -494 18 846
Resultat efter finansnetto -137 710 -141 504 -173 952 -219 915 -534 008 -145 122 -145 130 134 084 -853 228 -95 136
Årets resultat -105 958 -108 096 -135 079 -175 879 -533 954 -89 825 -109 137 202 592 -630 615 -30 256
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 061 360 5 073 968 5 021 476 5 028 599 5 023 681 5 141 233 5 441 905 5 702 740 10 900 843 10 420 168
Omsättningstillgångar 862 145 776 958 756 172 635 35 749 51 369 111 475
Tillgångar 5 062 222 5 074 113 5 022 252 5 029 557 5 024 437 5 141 405 5 442 540 5 738 489 10 952 212 10 531 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 342 610 294 458 249 431 222 222 258 622 403 167 303 405 829 751 937 927 1 716 587
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 717 840 4 778 006 4 770 771 4 806 700 4 765 777 4 738 206 5 139 103 4 908 256 10 013 807 8 811 251
Kortfristiga skulder 1 772 1 649 2 050 635 38 32 32 482 478 3 805
Skulder och eget kapital 5 062 222 5 074 113 5 022 252 5 029 557 5 024 437 5 141 405 5 442 540 5 738 489 10 952 212 10 531 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 77 35 4 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 000 400 000 300 000
Omsättning 0 0 445 0 0 2 35 1 1 29 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 - 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 2 108
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 848 -1 349 -2 443 -3 509 -563 -160 -641 -266 -494 18 846
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% - - -100,00% -94,29% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -0,05% - - 0,83% 0,99% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -541,80% - - 2 140 250,00% 153 557,14% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% - - 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning - - -286,29% - - 7 000,00% 1 722,86% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,77% 5,80% 4,97% 4,42% 5,15% 7,84% 5,57% 14,46% 8,56% 16,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,65% 8,79% 37,85% 150,87% 1 989,47% 537,50% 1 984,38% 7 416,80% 10 746,65% 2 929,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...