Visa allt om Svenska Unifelt Aktiebolag
Visa allt om Svenska Unifelt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 857 4 411 4 172 4 775 4 383 4 417 4 771 3 763 4 786 5 160
Övrig omsättning - - - 2 92 171 29 - 58 -
Rörelseresultat (EBIT) 227 -2 -307 213 -257 76 32 -275 -79 -135
Resultat efter finansnetto 219 -16 -306 201 -283 61 18 -277 -86 -149
Årets resultat 219 -16 -306 201 -283 61 18 -243 -86 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 274 389 276 389 567 447 411 535 645
Omsättningstillgångar 1 246 1 298 1 100 1 385 1 199 1 274 1 544 1 384 1 697 1 551
Tillgångar 1 420 1 572 1 489 1 661 1 588 1 841 1 991 1 795 2 233 2 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 613 629 935 734 1 017 956 938 1 181 1 267
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 29 149 50 190 90 130 170
Kortfristiga skulder 588 959 860 697 705 774 845 767 888 725
Skulder och eget kapital 1 420 1 572 1 489 1 661 1 588 1 841 1 991 1 795 2 233 2 196
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 260 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 265 946 1 004 1 097 1 192 1 122 841 686 910 1 066
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 568 468 486 493 527 464 520 467 556 795
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 857 4 411 4 172 4 777 4 475 4 588 4 800 3 763 4 844 5 160
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 4 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 971 1 103 1 043 1 194 1 096 1 104 1 193 627 684 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 332 357 374 399 435 399 407 233 245 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 327 114 -221 326 -79 228 166 -150 53 -2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,11% 5,73% -12,63% 8,94% -0,77% -7,42% 26,79% -21,37% -7,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,99% -0,06% -20,15% 13,25% -15,68% 4,18% 1,76% -14,65% -3,09% -5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,67% -0,02% -7,19% 4,61% -5,68% 1,74% 0,73% -6,99% -1,44% -2,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,51% 59,22% 59,73% 65,63% 60,76% 63,71% 59,84% 57,40% 58,11% 57,54%
Rörelsekapital/omsättning 13,55% 7,69% 5,75% 14,41% 11,27% 11,32% 14,65% 16,40% 16,90% 16,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,59% 38,99% 42,24% 56,29% 46,22% 55,24% 48,02% 52,26% 53,98% 58,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,59% 80,81% 74,19% 113,06% 108,37% 94,83% 126,86% 125,16% 123,20% 146,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...