Visa allt om Endless Brake Technology Europe Nylund Motorsport AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 71 014 47 701 28 230 37 051 30 525 29 110 25 001 25 668 18 204 15 628
Övrig omsättning 141 214 400 0 1 0 222 29 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 22 261 10 700 2 383 7 794 7 483 3 290 4 764 4 454 4 329 2 779
Resultat efter finansnetto 22 068 10 572 2 245 7 647 7 330 3 101 4 684 4 397 4 117 2 450
Årets resultat 16 957 8 393 1 759 6 004 5 702 3 857 3 732 3 703 3 471 1 362
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 351 11 807 10 587 10 848 11 128 11 347 10 557 1 454 1 683 1 645
Omsättningstillgångar 61 481 37 440 29 574 29 847 25 360 20 460 18 878 16 340 14 765 14 356
Tillgångar 75 831 49 246 40 161 40 695 36 488 31 807 29 434 17 795 16 448 16 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 495 33 537 27 145 25 385 21 131 16 879 14 448 11 916 9 212 5 966
Obeskattade reserver 712 0 0 0 0 0 1 863 1 977 2 338 2 688
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 646 4 469 4 759 5 862 6 191 7 088 6 481 1 123 1 502 4 370
Kortfristiga skulder 22 979 11 240 8 258 9 448 9 165 7 840 6 643 2 780 3 396 2 976
Skulder och eget kapital 75 831 49 246 40 161 40 695 36 488 31 807 29 434 17 795 16 448 16 001
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 069 1 926 1 684
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 990 893 779
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 1 450 1 425 1 200 1 000 225
Omsättning 71 155 47 915 28 630 37 051 30 526 29 110 25 223 25 697 18 204 15 628
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 877 6 814 4 033 4 631 3 816 3 639 3 125 3 209 2 276 1 954
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 021 695 609 776 695 631 571 400 369 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 027 11 030 2 697 8 113 7 781 3 526 4 925 4 572 4 467 2 906
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,87% 68,97% -23,81% 21,38% 4,86% 16,44% -2,60% 41,00% 16,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,36% 21,73% 5,93% 19,15% 20,51% 10,34% 16,19% 25,04% 26,33% 17,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,35% 22,43% 8,44% 21,04% 24,51% 11,30% 19,06% 17,36% 23,79% 17,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,07% 44,54% 35,91% 52,69% 58,44% 42,04% 52,52% 41,81% 54,47% 47,59%
Rörelsekapital/omsättning 54,22% 54,93% 75,51% 55,06% 53,05% 43,35% 48,94% 52,83% 62,45% 72,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,37% 68,10% 67,59% 62,38% 57,91% 53,07% 54,02% 75,63% 67,09% 50,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,48% 91,78% 91,14% 79,97% 53,60% 52,44% 91,30% 186,19% 44,11% 51,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!