Visa allt om Wiklunds i Bollnäs AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 28 381 26 378 22 692 22 945 21 096 17 900 17 385 17 388 16 958 16 307
Övrig omsättning 651 1 493 798 637 470 283 281 241 424 478
Rörelseresultat (EBIT) 5 170 6 469 1 477 4 027 1 991 1 370 1 284 1 069 1 069 1 866
Resultat efter finansnetto 4 917 6 235 1 255 3 783 1 766 1 440 1 194 935 982 1 747
Årets resultat 3 055 3 266 541 1 868 1 004 1 206 1 022 840 571 1 283
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 423 9 611 8 194 2 868 1 684 1 281 3 856 3 844 4 074 2 964
Omsättningstillgångar 18 773 14 343 10 147 14 577 11 001 13 024 10 084 9 510 8 704 9 765
Tillgångar 28 196 23 954 18 342 17 445 12 685 14 304 13 941 13 355 12 778 12 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 746 6 691 3 425 3 884 3 015 2 012 8 805 8 583 8 243 8 172
Obeskattade reserver 6 488 5 302 3 182 2 620 1 216 739 861 989 1 139 892
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 036 8 378 9 057 7 527 6 527 5 930 2 481 2 481 2 481 2 481
Kortfristiga skulder 5 926 3 584 2 678 3 415 1 926 5 624 1 793 1 301 914 1 184
Skulder och eget kapital 28 196 23 954 18 342 17 445 12 685 14 304 13 941 13 355 12 778 12 729
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 976 1 849 1 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 743 691 620
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 0 3 000 800 500 500
Omsättning 29 032 27 871 23 490 23 582 21 566 18 183 17 666 17 629 17 382 16 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 095 5 276 4 538 4 589 4 219 3 580 3 477 2 898 3 392 2 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 615 608 579 541 632 562 484 511 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 545 7 339 2 272 4 389 2 507 1 834 1 725 1 544 1 439 2 081
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,59% 16,24% -1,10% 8,76% 17,85% 2,96% -0,02% 2,54% 3,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,37% 27,01% 8,05% 23,08% 15,70% 10,71% 9,21% 8,00% 8,38% 14,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,25% 24,52% 6,51% 17,55% 9,44% 8,56% 7,39% 6,15% 6,32% 11,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,23% 42,33% 25,01% 34,48% 27,85% 31,34% 29,07% 28,42% 26,31% 28,99%
Rörelsekapital/omsättning 45,27% 40,79% 32,91% 48,65% 43,02% 41,34% 47,69% 47,21% 45,94% 52,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,51% 45,20% 32,20% 33,98% 31,25% 18,10% 67,98% 70,04% 71,46% 69,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,38% 169,08% 173,34% 207,50% 241,80% 114,10% 197,43% 288,09% 359,19% 363,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!