Visa allt om Kileboda Aktiebolag
Visa allt om Kileboda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 717 469 748 691 205 626 3 525 3 148 20 827 25 906
Övrig omsättning 96 153 213 135 3 21 - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) -653 -710 -918 -353 -819 203 1 990 2 308 -1 621 4 303
Resultat efter finansnetto -607 -601 -800 -62 -641 327 1 840 951 -1 343 4 913
Årets resultat 3 1 28 656 292 620 1 149 2 106 2 904
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 623 13 066 14 754 13 229 5 550 4 848 7 498 5 790 6 977 6 284
Omsättningstillgångar 6 994 7 048 6 343 8 106 15 879 18 262 16 255 16 788 14 537 20 032
Tillgångar 19 617 20 114 21 097 21 335 21 429 23 110 23 754 22 579 21 514 26 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 344 18 341 18 339 18 311 17 655 18 263 17 643 16 804 16 802 19 196
Obeskattade reserver 280 890 1 494 2 339 3 251 4 297 4 875 4 690 4 273 5 833
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 868 808 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 76 1 264 685 523 550 1 235 1 084 439 1 287
Skulder och eget kapital 19 617 20 114 21 097 21 335 21 429 23 110 23 754 22 579 21 514 26 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 338 0 0 598
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 125 0 336 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 39 0 212 0 0 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 310 0 2 500
Omsättning 813 622 961 826 208 647 3 525 3 148 20 827 25 913
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 205 - 1 763 3 148 20 827 12 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 164 - 452 19 20 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -653 -198 -304 -109 -721 303 2 236 2 562 -1 370 4 510
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,88% -37,30% 8,25% 237,07% -67,25% -82,24% 11,98% -84,89% -19,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,09% -2,99% -3,79% -0,28% -2,42% 1,68% 8,54% 10,44% -6,17% 18,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -84,66% -128,36% -106,95% -8,68% -252,68% 61,98% 57,56% 74,87% -6,38% 18,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,37% 59,70% 72,73% 53,69% -130,24% 100,00% 98,27% 97,43% 0,78% 22,99%
Rörelsekapital/omsättning 958,16% 1 486,57% 679,01% 1 073,95% 7 490,73% 2 829,39% 426,10% 498,86% 67,69% 72,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,62% 94,64% 92,45% 94,38% 93,57% 92,73% 89,40% 89,73% 92,40% 88,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 170,16% 8 506,58% 455,70% 1 098,25% 2 926,39% 3 098,36% 1 217,33% 1 430,44% 3 033,26% 605,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...