Visa allt om Annorlunda i Luleå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 718 3 509 4 088 3 962 3 872 3 860 3 817 3 821 3 641 3 560
Övrig omsättning 9 702 5 324 0 0 0 50 0 0 0 37
Rörelseresultat (EBIT) 799 -4 056 1 087 586 1 307 1 124 1 205 1 581 665 902
Resultat efter finansnetto 366 -4 254 866 365 1 054 859 937 1 258 140 270
Årets resultat 366 -3 954 680 286 822 669 730 750 140 270
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 359 23 137 13 602 13 555 14 009 14 462 14 915 15 221 15 645 16 076
Omsättningstillgångar 10 476 3 906 1 636 1 758 1 856 2 564 2 461 1 952 769 1 188
Tillgångar 37 835 27 043 15 238 15 313 15 865 17 026 17 376 17 172 16 413 17 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 262 7 896 2 150 1 770 2 284 2 262 2 292 2 163 1 413 1 272
Obeskattade reserver 0 0 300 300 300 300 300 300 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 636 11 887 12 050 12 501 12 647 13 800 13 959 14 114 14 277 15 225
Kortfristiga skulder 937 7 261 738 742 635 664 825 596 724 767
Skulder och eget kapital 37 835 27 043 15 238 15 313 15 865 17 026 17 376 17 172 16 413 17 265
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 120 120 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 18 13 18
Utdelning till aktieägare 0 0 300 300 800 800 700 600 0 0
Omsättning 13 420 8 833 4 088 3 962 3 872 3 910 3 817 3 821 3 641 3 597
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 718 3 509 4 088 3 962 3 872 3 860 3 817 3 821 3 641 3 560
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 140 140 142 148 155 150 146 138 133 148
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 484 -3 427 1 540 1 039 1 760 1 577 1 658 2 005 1 097 1 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,96% -14,16% 3,18% 2,32% 0,31% 1,13% -0,10% 4,94% 2,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,11% -15,00% 7,13% 3,83% 8,24% 6,60% 6,93% 9,21% 4,06% 5,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,49% -115,59% 26,59% 14,79% 33,76% 29,12% 31,57% 41,40% 18,29% 25,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 256,56% -95,61% 21,97% 25,64% 31,53% 49,22% 42,86% 35,49% 1,24% 11,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,84% 29,20% 15,65% 13,09% 15,87% 14,66% 14,54% 13,96% 8,61% 7,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 118,04% 53,79% 221,68% 236,93% 292,28% 386,14% 298,30% 327,52% 106,22% 154,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!