Visa allt om Tre Holmar AB
Visa allt om Tre Holmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 339 343 284 847 1 626 1 266 1 179 1 286 1 374 1 293
Övrig omsättning - - - 89 - - 103 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 299 319 239 647 680 60 131 227 337 258
Resultat efter finansnetto 680 1 208 703 1 970 2 606 2 082 2 490 970 1 711 1 987
Årets resultat 804 1 214 984 1 446 1 958 1 924 2 624 831 1 200 2 062
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 089 3 105 3 234 3 263 3 693 4 199 3 884 3 806 3 816 4 430
Omsättningstillgångar 21 820 21 324 20 382 23 461 26 629 26 102 24 698 22 663 23 106 20 750
Tillgångar 24 909 24 429 23 616 26 724 30 322 30 302 28 582 26 469 26 923 25 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 575 23 770 22 556 25 072 23 626 21 669 19 745 17 121 22 290 21 090
Obeskattade reserver 290 640 990 1 550 1 260 910 910 1 276 1 473 1 445
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 19 69 102 5 436 7 723 7 928 8 072 3 160 2 644
Skulder och eget kapital 24 909 24 429 23 616 26 724 30 322 30 302 28 582 26 469 26 923 25 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 387 398 381 415 387 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 93 88 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 226 139 133 260 226 322
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 3 500 0 0 0 0 6 000 0
Omsättning 339 343 284 936 1 626 1 266 1 282 1 286 1 374 1 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 626 1 266 1 179 1 286 1 374 1 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 590 631 579 677 650 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 309 329 259 667 722 102 163 237 347 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,17% 20,77% -66,47% -47,91% 28,44% 7,38% -8,32% -6,40% 6,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,73% 4,94% 3,01% 7,37% 8,59% 6,87% 8,71% 3,66% 6,36% 7,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 200,29% 352,19% 250,35% 232,59% 160,27% 164,45% 211,20% 75,43% 124,60% 153,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 423,30% 6 211,37% 7 152,46% 2 757,85% 1 303,38% 1 451,74% 1 422,39% 1 134,60% 1 451,67% 1 400,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,57% 99,35% 98,78% 98,09% 80,98% 73,72% 71,43% 68,15% 86,73% 87,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48 488,89% 112 231,58% 29 539,13% 23 000,98% 489,86% 337,98% 311,53% 280,76% 731,20% 784,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...