Visa allt om Kadab Skogstransporter Aktiebolag
Visa allt om Kadab Skogstransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 753 1 166 1 190 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 327 761
Övrig omsättning - - 11 - - - - - 38 356
Rörelseresultat (EBIT) 29 327 437 130 -84 24 150 74 469 90
Resultat efter finansnetto 29 327 431 130 -88 14 154 -5 402 162
Årets resultat 11 145 186 2 2 4 26 1 93 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 269 1 254 1 175 635 906 1 191 1 399 1 674 1 951 130
Omsättningstillgångar 428 451 427 760 390 470 504 291 356 865
Tillgångar 1 698 1 705 1 602 1 395 1 296 1 661 1 903 1 966 2 307 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 502 457 271 269 268 289 263 354 308
Obeskattade reserver 928 913 773 580 453 543 533 406 425 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 79 315 410 468 539 791 1 044 244
Kortfristiga skulder 356 289 293 228 164 383 543 505 484 291
Skulder och eget kapital 1 698 1 705 1 602 1 395 1 296 1 661 1 903 1 966 2 307 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 75 - 140 240 240 240 240 245 145 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - 100 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 50 0 0 0 0 0 0 0 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 16 6 10 136 148 147 147 150 119 165
Utdelning till aktieägare 200 100 100 0 0 0 25 0 92 47
Omsättning 753 1 166 1 201 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 365 1 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 753 1 166 1 190 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 327 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 92 57 152 377 392 387 387 395 265 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 178 453 538 401 201 307 426 350 723 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,42% -2,02% -7,75% 35,08% -23,17% 1,30% 10,54% -16,35% 74,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,71% 19,18% 27,28% 9,32% -6,48% 1,63% 8,99% 3,76% 20,46% 16,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,85% 28,04% 36,72% 10,08% -8,80% 2,17% 13,94% 6,67% 35,57% 21,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,22% 51,11% 65,13% 68,76% 72,57% 62,11% 71,88% 74,59% 77,39% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,56% 13,89% 11,26% 41,24% 23,66% 7,00% -3,18% -19,28% -9,65% 75,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,95% 71,21% 66,16% 50,07% 46,52% 40,23% 35,83% 28,25% 28,61% 42,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,22% 156,06% 145,73% 333,33% 237,80% 122,72% 92,82% 57,62% 73,55% 297,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...