Visa allt om Seibu Giken DST AB
Visa allt om Seibu Giken DST AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 163 502 103 501 104 696 101 343 116 270 94 579 91 673 88 718 106 419 82 226
Övrig omsättning 4 246 860 1 698 2 439 1 927 1 651 3 668 3 457 1 380 583
Rörelseresultat (EBIT) 21 278 10 482 11 284 7 402 13 326 10 902 12 687 8 003 14 432 11 729
Resultat efter finansnetto 21 578 11 037 11 874 8 225 14 169 11 215 12 756 8 543 14 804 11 716
Årets resultat 14 782 7 727 8 993 6 347 8 996 6 397 7 794 4 640 7 864 6 222
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 731 20 102 19 407 19 787 16 495 11 440 10 089 9 121 9 406 9 741
Omsättningstillgångar 103 660 86 379 82 452 72 278 77 286 70 624 57 883 50 127 54 340 41 880
Tillgångar 122 391 106 480 101 859 92 065 93 781 82 064 67 972 59 248 63 746 51 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 895 69 413 66 186 58 193 52 846 44 850 39 453 31 859 29 219 21 555
Obeskattade reserver 23 945 21 345 20 327 20 100 20 238 18 286 15 959 13 961 12 121 8 370
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 429
Kortfristiga skulder 18 551 15 723 15 346 13 772 20 697 18 929 12 560 13 428 22 406 20 268
Skulder och eget kapital 122 391 106 480 101 859 92 065 93 781 82 064 67 972 59 248 63 746 51 621
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 324 2 564 2 529 2 226 2 544 2 038 1 995 1 515 1 861 1 671
Varav tantiem till styrelse & VD - 713 775 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 412 11 708 12 515 12 863 12 585 10 717 9 535 10 231 9 650 8 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 496 6 379 6 704 6 657 6 555 1 132 4 772 4 945 5 011 4 264
Utdelning till aktieägare 10 000 4 300 4 500 1 000 1 000 1 000 1 000 200 2 000 200
Omsättning 167 748 104 361 106 394 103 782 118 197 96 230 95 341 92 175 107 799 82 809
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 30 34 37 37 31 28 30 27 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 419 3 450 3 079 2 739 3 142 3 051 3 274 2 957 3 941 3 426
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 683 687 652 585 583 591 596 573 605 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 075 11 269 11 993 7 974 14 093 11 475 13 301 8 623 15 057 12 375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,97% -1,14% 3,31% -12,84% 22,93% 3,17% 3,33% -16,63% 29,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,63% 10,37% 11,66% 8,93% 15,11% 13,67% 18,77% 14,42% 23,26% 23,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,20% 10,67% 11,34% 8,12% 12,19% 11,86% 13,92% 9,63% 13,94% 14,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,22% 39,33% 40,27% 36,67% 40,56% 41,08% 40,20% 39,66% 37,71% 44,47%
Rörelsekapital/omsättning 52,05% 68,27% 64,10% 57,73% 48,67% 54,66% 49,44% 41,37% 30,01% 26,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,54% 80,82% 80,54% 79,30% 72,25% 71,07% 75,35% 70,74% 59,53% 53,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 446,79% 442,54% 416,88% 406,67% 290,93% 311,79% 364,53% 241,06% 179,53% 141,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...