Visa allt om Övertorneå Järnhandel Aktiebolag
Visa allt om Övertorneå Järnhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 863 13 318 12 890 11 572 12 407 13 485 12 738 13 352 13 206 12 726
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 329 604 683 -38 226 418 144 153 275 54
Resultat efter finansnetto 239 523 554 -219 19 232 -7 -1 66 -127
Årets resultat 118 294 356 -86 17 154 52 44 23 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 207 1 218 1 212 1 288 1 312 1 235 1 245 1 255 1 328 1 398
Omsättningstillgångar 5 269 5 027 5 243 4 814 5 242 5 470 5 168 5 292 5 643 5 305
Tillgångar 6 476 6 244 6 455 6 103 6 554 6 706 6 413 6 547 6 971 6 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 485 1 666 1 672 1 315 1 401 1 385 1 351 1 405 1 361 1 338
Obeskattade reserver 345 265 119 0 133 157 139 225 294 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 979 1 849 2 017 2 502 2 643 2 479 2 600 2 521 2 616 2 397
Kortfristiga skulder 2 667 2 464 2 646 2 284 2 377 2 685 2 324 2 396 2 700 2 700
Skulder och eget kapital 6 476 6 244 6 455 6 103 6 554 6 706 6 413 6 547 6 971 6 703
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 688 568 507 575 600 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 418 1 483 1 402 741 974 918 887 890 793
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 606 567 592 627 681 662 662 650 621
Utdelning till aktieägare 300 300 300 0 0 0 120 106 0 0
Omsättning 13 863 13 318 12 890 11 572 12 407 13 485 12 738 13 352 13 206 12 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 466 3 330 3 223 2 893 3 102 2 697 2 548 2 670 2 641 2 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 509 513 499 512 443 414 423 434 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 416 688 760 43 306 497 218 220 346 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,09% 3,32% 11,39% -6,73% -7,99% 5,86% -4,60% 1,11% 3,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,13% 10,01% 10,64% -0,56% 3,49% 6,35% 2,35% 2,55% 4,12% 0,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,39% 4,69% 5,33% -0,29% 1,85% 3,16% 1,19% 1,25% 2,17% 0,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,36% 26,54% 28,43% 25,58% 25,54% 25,87% 24,53% 23,56% 25,39% 24,96%
Rörelsekapital/omsättning 18,77% 19,24% 20,15% 21,86% 23,09% 20,65% 22,33% 21,69% 22,29% 20,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,09% 29,99% 27,34% 21,55% 22,87% 22,38% 22,66% 23,99% 22,56% 22,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,38% 33,04% 34,88% 30,69% 37,69% 35,49% 35,11% 36,48% 35,04% 36,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...