Visa allt om Folke Andersson Fastigheter Uppsala AB
Visa allt om Folke Andersson Fastigheter Uppsala AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 389 20 942 21 994 23 024 20 521 18 511 18 182 18 388 16 719 13 404
Övrig omsättning 47 30 31 67 854 3 996 203 113 35 57
Rörelseresultat (EBIT) 10 980 9 991 10 777 10 828 9 115 10 959 7 862 8 382 6 925 5 190
Resultat efter finansnetto 10 349 9 362 9 685 9 445 7 323 9 426 6 862 5 479 4 058 3 019
Årets resultat 7 996 7 234 7 465 6 870 5 313 6 852 5 014 3 906 3 075 2 138
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 858 83 419 86 983 90 095 89 967 89 216 93 244 96 165 99 727 106 700
Omsättningstillgångar 17 904 17 335 15 328 15 772 19 522 18 035 18 314 15 996 13 343 6 286
Tillgångar 167 763 100 754 102 312 105 868 109 489 107 251 111 559 112 162 113 070 112 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 558 61 562 56 329 49 378 43 507 39 202 33 401 29 351 26 500 23 728
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 219 0 2 486 0 0 0 1 394 1 260 1 491 0
Långfristiga skulder 88 826 33 195 36 064 47 552 56 887 59 605 69 383 74 224 78 840 83 202
Kortfristiga skulder 8 159 5 997 7 434 8 938 9 094 8 444 7 381 7 326 6 239 6 055
Skulder och eget kapital 167 763 100 754 102 312 105 868 109 489 107 251 111 559 112 162 113 070 112 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 940 940 940 940 990 895 895 877 723 699
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 335 337 344 341 349 310 301 296 246 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 436 20 972 22 025 23 091 21 375 22 507 18 385 18 501 16 754 13 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 195 10 471 10 997 11 512 10 261 9 256 9 091 9 194 8 360 6 702
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 652 656 660 686 607 608 655 549 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 388 13 431 14 264 14 215 12 418 14 191 11 061 11 618 10 411 7 614
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,91% -4,78% -4,47% 12,20% 10,86% 1,81% -1,12% 9,98% 24,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,57% 9,98% 10,60% 10,36% 8,48% 10,28% 7,08% 7,77% 6,93% 4,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,25% 48,02% 49,29% 47,63% 45,25% 59,54% 43,42% 47,37% 46,85% 39,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,53% 54,14% 35,89% 29,68% 50,82% 51,81% 60,13% 47,15% 42,49% 1,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,27% 61,10% 55,06% 46,64% 39,74% 36,55% 29,94% 26,17% 23,44% 21,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,44% 289,06% 206,19% 176,46% 214,67% 213,58% 248,12% 218,35% 213,86% 103,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 15 980 11 974 11 232 11 705 11 607 10 652 9 242 9 426 9 844 8 394
Övrig omsättning 64 47 30 23 67 47 41 203 113 349
Rörelseresultat (EBIT) 6 671 4 372 4 533 4 898 5 037 4 132 1 962 3 200 3 612 3 219
Resultat efter finansnetto 5 554 3 615 3 996 4 062 4 101 2 926 744 2 486 1 748 1 698
Årets resultat 6 013 4 731 4 089 4 127 3 143 2 680 3 654 2 092 1 510 1 799
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 152 124 821 57 843 59 514 59 536 59 920 61 275 62 341 66 597 71 026
Omsättningstillgångar 9 780 8 838 9 156 8 160 8 868 11 619 9 864 13 101 11 816 10 508
Tillgångar 132 932 133 660 66 999 67 673 68 405 71 539 71 139 75 443 78 413 81 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 819 34 805 32 074 29 985 26 858 24 715 23 042 20 388 19 296 18 785
Obeskattade reserver 11 313 10 145 9 124 7 965 6 400 5 097 4 332 3 022 2 300 1 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 76 504 83 442 22 472 25 328 29 891 36 454 38 681 48 353 53 148 57 815
Kortfristiga skulder 6 296 5 267 3 328 4 396 5 256 5 273 5 084 3 679 3 669 3 234
Skulder och eget kapital 132 932 133 660 66 999 67 673 68 405 71 539 71 139 75 443 78 413 81 535
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 940 940 940 940 940 990 895 895 877 723
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 329 335 337 344 341 349 310 301 296 246
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 008 1 000 1 000 1 000
Omsättning 16 044 12 021 11 262 11 728 11 674 10 699 9 283 9 629 9 957 8 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 990 5 987 5 616 5 853 5 804 5 326 4 621 4 713 4 922 4 197
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 649 652 656 660 686 607 608 655 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 199 6 233 5 987 6 396 6 435 5 487 3 347 4 517 4 966 4 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,46% 6,61% -4,04% 0,84% 8,97% 15,26% -1,95% -4,25% 17,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,04% 3,29% 6,83% 7,29% 7,49% 5,94% 2,81% 4,33% 5,24% 5,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,92% 36,70% 40,75% 42,16% 44,15% 39,89% 21,66% 34,69% 41,71% 53,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,80% 29,82% 51,89% 32,16% 31,12% 59,58% 51,72% 99,96% 82,76% 86,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,84% 31,96% 58,49% 53,49% 46,16% 39,80% 36,88% 29,98% 26,72% 24,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,34% 167,80% 275,12% 185,62% 168,72% 220,35% 194,02% 356,10% 322,05% 324,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...