Visa allt om Inforesurs i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Inforesurs i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 811 12 010 9 372 9 031 10 060 9 777 9 520 8 518 9 910 5 963
Övrig omsättning 444 752 153 265 267 95 105 815 1 193 53
Rörelseresultat (EBIT) 418 398 188 297 84 370 164 213 705 -568
Resultat efter finansnetto 299 303 -2 146 -17 234 60 78 598 -554
Årets resultat 1 119 -12 48 -17 155 19 19 594 -637
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 919 165 196 222 254 258 169 129 880 38
Omsättningstillgångar 3 074 3 218 2 151 2 060 1 840 1 882 2 164 2 433 1 198 1 331
Tillgångar 3 993 3 383 2 347 2 281 2 093 2 140 2 333 2 561 2 078 1 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 401 400 281 293 245 261 207 201 197 -397
Obeskattade reserver 249 172 62 69 14 61 18 4 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 288 2 812 2 004 1 918 1 834 1 817 2 109 2 357 1 877 1 766
Skulder och eget kapital 3 993 3 383 2 347 2 281 2 093 2 140 2 333 2 561 2 078 1 369
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 335 437 424 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 4 673 1 462 1 386 1 421 1 326 885 1 108 1 432 1 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 1 519 501 558 558 431 396 446 619 481
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 255 12 762 9 525 9 296 10 327 9 872 9 625 9 333 11 103 6 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 14 5 5 5 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 969 858 1 874 1 806 2 012 1 955 1 904 1 704 1 652 1 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 255 555 424 418 434 393 362 414 442 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 487 419 232 340 127 413 212 389 831 -546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,66% 28,15% 3,78% -10,23% 2,89% 2,70% 11,76% -14,05% 66,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,49% 12,09% 8,27% 13,81% 4,16% 17,34% 7,16% 8,32% 33,97% -40,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,55% 3,41% 2,07% 3,49% 0,86% 3,79% 1,75% 2,50% 7,12% -9,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 44,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,81% 3,38% 1,57% 1,57% 0,06% 0,66% 0,58% 0,89% -6,85% -7,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,91% 15,79% 14,03% 15,20% 12,20% 14,30% 9,44% 7,96% 9,62% -29,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,82% 113,69% 105,74% 105,53% 98,64% 101,60% 93,74% 94,99% 53,76% 67,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...