Visa allt om Gimo Åkeri Tommy Andersson Aktiebolag
Visa allt om Gimo Åkeri Tommy Andersson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 1 0 138 65 378 59 767 55 791 59 743 58 474
Övrig omsättning 239 2 585 - 8 812 10 - - 165 490
Rörelseresultat (EBIT) 189 -31 -2 -2 152 8 860 822 -242 834 1 516 1 117
Resultat efter finansnetto 313 82 39 -2 157 8 203 514 -434 621 1 168 1 266
Årets resultat 91 60 20 12 4 933 377 92 575 561 801
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 303 3 303 3 303 7 813 1 10 539 11 249 11 015 11 974 11 742
Omsättningstillgångar 4 088 5 262 5 207 166 11 677 9 357 8 633 8 616 9 191 8 602
Tillgångar 7 391 8 565 8 510 7 979 11 677 19 896 19 881 19 631 21 164 20 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 526 6 935 6 875 6 855 6 842 1 902 2 025 2 433 2 559 2 698
Obeskattade reserver 730 730 730 730 2 900 3 403 3 167 3 763 1 275 3 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 681 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 276 3 839 2 920 3 040 2 890
Kortfristiga skulder 135 900 905 395 1 935 12 316 10 850 10 515 11 611 11 144
Skulder och eget kapital 7 391 8 565 8 510 7 979 11 677 19 896 19 881 19 631 21 164 20 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 100 0 0 0 0 540 573 744 741
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 22 155 21 073 19 551 18 231 19 755
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 24 0 0 6 7 645 7 348 6 152 6 286 7 775
Utdelning till aktieägare 1 000 500 0 0 300 300 500 500 700 700
Omsättning 239 2 586 0 8 950 65 388 59 767 55 791 59 908 58 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 1 73 64 60 60 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 138 896 934 930 996 914
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 409 457 455 436 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 189 -31 -2 -2 152 8 860 3 769 3 341 3 921 4 098 3 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% - -100,00% -99,79% 9,39% 7,13% -6,62% 2,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 0,55% - 75,88% 4,22% -1,11% 9,49% 7,53% 10,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 4 700,00% - 6 420,29% 1,28% -0,37% 3,34% 2,67% 3,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - -1 600,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 430 200,00% - 7 059,42% -4,53% -3,71% -3,40% -4,05% -4,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,00% 87,62% 87,48% 93,05% 76,90% 22,17% 21,93% 26,52% 16,43% 26,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 028,15% 584,67% 575,36% 42,03% 603,46% 75,33% 78,95% 81,42% 78,52% 76,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...