Visa allt om Åstorps Svets & Smide Aktiebolag
Visa allt om Åstorps Svets & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 248 1 166 3 675 7 036 10 018 9 360 8 060 9 943 9 133 8 598
Övrig omsättning 112 185 26 - - 110 - 1 77 19
Rörelseresultat (EBIT) -75 343 273 1 108 1 199 593 892 772 940 868
Resultat efter finansnetto -522 170 321 958 923 591 749 732 950 834
Årets resultat -196 113 468 646 402 625 579 596 563 458
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 326 412 570 791 1 012 1 259 950 988 1 152 1 194
Omsättningstillgångar 2 232 3 054 3 188 4 262 4 388 4 588 5 966 5 124 5 643 4 945
Tillgångar 2 557 3 467 3 758 5 053 5 400 5 847 6 917 6 112 6 795 6 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 443 730 862 816 1 015 989 1 011 994 1 027
Obeskattade reserver 191 574 574 847 759 469 732 812 919 765
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 262 2 262 2 262 2 262 2 262 2 762 2 762 2 262 2 262 2 262
Kortfristiga skulder 8 188 192 1 082 1 563 1 602 2 433 2 028 2 620 2 084
Skulder och eget kapital 2 557 3 467 3 758 5 053 5 400 5 847 6 917 6 112 6 795 6 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 648 395 821 883 771 899 661 837
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 68 154 559 1 694 1 615 1 624 1 409 1 628 1 461 1 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 64 427 818 1 681 2 666 1 335 2 527 1 657 1 657
Utdelning till aktieägare 0 150 400 600 600 600 600 600 580 596
Omsättning 360 1 351 3 701 7 036 10 018 9 470 8 060 9 944 9 210 8 617
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 5 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 248 583 735 1 005 1 431 1 337 1 151 1 420 1 305 1 228
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 118 96 326 428 587 749 508 705 546 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 551 494 1 329 1 446 860 1 069 936 1 115 1 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -78,73% -68,27% -47,77% -29,77% 7,03% 16,13% -18,94% 8,87% 6,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,27% 10,35% 11,28% 22,42% 22,96% 12,11% 12,94% 13,84% 15,32% 15,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -23,39% 30,79% 11,54% 16,10% 12,38% 7,56% 11,10% 8,51% 11,40% 10,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,16% 78,82% 82,75% 74,93% 66,16% 76,57% 71,35% 73,70% 65,48% 67,66%
Rörelsekapital/omsättning 896,77% 245,80% 81,52% 45,20% 28,20% 31,90% 43,83% 31,14% 33,10% 33,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,62% 25,69% 31,34% 29,41% 25,47% 23,27% 22,10% 26,11% 24,37% 25,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27 900,00% 1 613,83% 1 626,56% 354,07% 245,04% 254,31% 214,59% 224,70% 176,15% 190,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...