Visa allt om Stora Hotellet i Nyköping AB
Visa allt om Stora Hotellet i Nyköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 888 29 438 26 990 26 684 27 345 29 373 28 013 24 372 24 491 23 054
Övrig omsättning 258 296 403 256 256 10 - 21 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 634 1 303 842 778 -184 1 570 1 454 482 -21 428
Resultat efter finansnetto 2 608 1 256 800 694 -339 1 426 1 346 338 -250 370
Årets resultat 2 774 677 439 441 254 734 637 218 2 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 497 4 466 3 348 3 823 4 995 4 705 3 974 5 313 6 638 2 693
Omsättningstillgångar 6 140 3 906 3 208 2 739 3 150 6 048 5 176 2 543 2 373 5 040
Tillgångar 10 637 8 372 6 557 6 562 8 145 10 753 9 150 7 856 9 011 7 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 000 876 649 650 460 905 775 338 180 278
Obeskattade reserver 0 1 000 650 450 360 1 080 680 230 230 527
Avsättningar (tkr) 393 327 287 219 127 94 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 717 302 782 1 288 1 498 1 522 1 897 2 823 729
Kortfristiga skulder 7 244 5 452 4 668 4 461 5 910 7 176 6 173 5 390 5 778 6 200
Skulder och eget kapital 10 637 8 372 6 557 6 562 8 145 10 753 9 150 7 856 9 011 7 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 545 514 364 482
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 011 6 594 6 188 6 402 6 148 5 110 4 803 5 333 4 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 376 2 240 2 306 2 319 2 291 2 214 1 949 2 238 2 133
Utdelning till aktieägare 1 600 650 450 440 250 700 520 200 59 100
Omsättning 34 146 29 734 27 393 26 940 27 601 29 383 28 013 24 393 24 492 23 054
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 17 18 18 20 22 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 883 1 635 1 499 1 570 1 519 1 632 1 401 1 108 1 289 1 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 529 496 506 490 464 387 324 422 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 835 2 619 1 959 2 197 1 499 3 050 3 014 2 036 995 991
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,12% 9,07% 1,15% -2,42% -6,90% 4,85% 14,94% -0,49% 6,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,76% 15,56% 12,86% 11,87% -2,11% 14,77% 15,91% 6,15% 0,23% 5,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,77% 4,43% 3,12% 2,92% -0,63% 5,41% 5,20% 1,98% 0,09% 2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,65% 87,67% 87,64% 88,73% 87,39% 87,83% 88,90% 86,82% 85,46% 85,95%
Rörelsekapital/omsättning -3,26% -5,25% -5,41% -6,45% -10,09% -3,84% -3,56% -11,68% -13,90% -5,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,20% 19,78% 17,63% 15,25% 8,91% 15,82% 13,95% 6,46% 3,84% 8,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,92% 68,87% 65,75% 57,30% 49,24% 80,38% 79,91% 43,34% 37,69% 78,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...