Visa allt om C-H Segerfeldt & Co Aktiebolag
Visa allt om C-H Segerfeldt & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 169 142 211 158 212 432 510 669 581 880
Övrig omsättning - - - - 9 - 4 94 - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -76 -9 -58 -67 27 12 369 -143 30
Resultat efter finansnetto -74 -76 -9 -58 -65 28 18 364 -162 18
Årets resultat -74 -76 -9 -58 -65 19 11 303 -162 11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 180 222 264 306 322 354 393 269 342
Omsättningstillgångar 140 106 137 110 145 326 336 350 268 391
Tillgångar 226 286 359 373 450 647 690 743 536 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 267 343 352 410 475 506 495 192 354
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 76 101
Kortfristiga skulder 34 20 16 22 40 173 185 247 268 277
Skulder och eget kapital 226 286 359 373 450 647 690 743 536 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 145 94 63 204 177
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 80 -
Löner till övriga anställda - 7 - - 0 0 0 0 0 45
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 4 4 4 23 21 10 143 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 169 142 211 158 221 432 514 763 581 880
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 142 211 158 - 216 255 335 291 440
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 29 40 30 - 101 81 50 183 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -59 -34 33 -16 -27 66 51 418 -72 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,01% -32,70% 33,54% -25,47% -50,93% -15,29% -23,77% 15,15% -33,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,74% -26,57% -2,51% -15,55% -14,44% 4,64% 2,75% 49,66% -26,49% 4,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -43,79% -53,52% -4,27% -36,71% -30,66% 6,94% 3,73% 55,16% -24,44% 3,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,63% 100,00% 90,05% 94,94% 99,53% 100,00% 99,22% 99,85% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,72% 60,56% 57,35% 55,70% 49,53% 35,42% 29,61% 15,40% 0,00% 12,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,96% 93,36% 95,54% 94,37% 91,11% 73,42% 73,33% 66,62% 35,82% 48,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 411,76% 530,00% 856,25% 500,00% 362,50% 188,44% 181,62% 141,70% 100,00% 141,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...