Visa allt om Blondie Logistic AB
Visa allt om Blondie Logistic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 71 227 68 751 71 131 63 524 60 491 64 690 63 118 58 018 58 047 35 216
Övrig omsättning 162 2 1 181 64 273 65 32 552 51
Rörelseresultat (EBIT) 1 215 143 2 838 2 073 -2 507 1 401 1 774 2 176 2 874 1 019
Resultat efter finansnetto 1 157 101 2 811 2 034 -2 480 1 457 1 791 2 187 2 972 1 036
Årets resultat 3 61 174 6 5 288 288 725 962 408
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 512 18 237 21 241 14 937 12 159 14 250 10 271 8 756 6 439 5 763
Omsättningstillgångar 14 814 14 141 16 315 10 759 11 599 11 631 12 637 11 549 10 667 8 735
Tillgångar 29 326 32 378 37 556 25 695 23 759 25 880 22 908 20 305 17 107 14 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 294 3 791 4 129 3 955 3 949 3 944 3 655 3 367 3 442 2 780
Obeskattade reserver 5 080 5 080 6 080 3 680 1 970 5 200 4 222 3 242 2 033 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 495 10 392 11 608 6 827 6 467 5 942 3 914 5 188 2 465 2 628
Kortfristiga skulder 12 458 13 115 15 738 11 233 11 372 10 794 11 117 8 508 9 167 8 589
Skulder och eget kapital 29 326 32 378 37 556 25 695 23 759 25 880 22 908 20 305 17 107 14 498
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 511 538 485 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 15 443 16 297 14 603 14 435 14 798 13 231 13 016 11 187 6 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 5 226 5 070 4 833 4 860 4 941 4 334 4 753 4 137 2 718
Utdelning till aktieägare 500 500 400 0 0 0 0 0 800 300
Omsättning 71 389 68 753 71 132 63 705 60 555 64 963 63 183 58 050 58 599 35 267
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 45 47 44 42 42 42 42 41 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 656 1 528 1 513 1 444 1 440 1 540 1 503 1 381 1 416 903
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 473 464 451 471 483 451 448 398 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 375 3 330 5 312 4 728 329 3 997 3 870 3 891 4 355 1 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,60% -3,35% 11,98% 5,01% -6,49% 2,49% 8,79% -0,05% 64,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,32% 0,56% 7,63% 8,15% -10,41% 5,63% 7,83% 10,82% 17,37% 7,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,78% 0,26% 4,03% 3,30% -4,09% 2,25% 2,84% 3,79% 5,12% 2,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,31% 1,49% 0,81% -0,75% 0,38% 1,29% 2,41% 5,24% 2,58% 0,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,74% 23,95% 23,62% 26,56% 22,73% 30,05% 29,54% 28,35% 28,68% 21,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,91% 107,82% 103,67% 95,78% 102,00% 107,75% 113,67% 135,74% 116,36% 101,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...