Visa allt om Lindells Cykel- och Sportaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-09 2018-09 2017-09 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 14 796 14 253 12 775 10 565 11 423 13 265 12 084 10 056 12 881 10 828
Övrig omsättning 520 538 499 473 603 456 606 393 132 130
Rörelseresultat (EBIT) 586 1 139 61 -8 -150 1 571 518 299 1 091 838
Resultat efter finansnetto 583 1 136 66 -7 -320 1 583 595 336 1 068 889
Årets resultat 289 818 124 434 187 930 315 88 555 477
Balansräkningar (tkr)
2019-09 2018-09 2017-09 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 633 409 133 205 281 1 398 1 485 1 672 1 686 733
Omsättningstillgångar 9 994 9 905 9 426 8 477 7 600 8 083 6 227 6 261 5 325 5 008
Tillgångar 10 627 10 314 9 559 8 682 7 881 9 481 7 712 7 933 7 011 5 741
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 781 6 493 5 675 5 551 5 117 4 930 4 000 3 685 3 598 3 051
Obeskattade reserver 263 85 0 86 676 1 300 918 764 580 314
Avsättningar (tkr) 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 56 52 150 50 60 249 294 342 1
Kortfristiga skulder 3 419 3 681 3 832 2 895 2 038 3 191 2 544 3 189 2 491 2 375
Skulder och eget kapital 10 627 10 314 9 559 8 682 7 881 9 481 7 712 7 933 7 011 5 741
Löner & utdelning (tkr)
2019-09
2018-09
2017-09
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 357 479
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 720 1 755 2 205 1 828 1 575 1 304 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 575 551 658 498 433 466 384
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 316 14 791 13 274 11 038 12 026 13 721 12 690 10 449 13 013 10 958
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 9 10 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 114 2 036 1 825 1 509 1 269 1 327 1 511 1 437 1 840 1 805
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 399 370 377 340 267 301 312 309 276 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 678 1 167 163 105 -43 1 674 630 346 1 175 974
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,81% 11,57% 20,92% -7,51% -13,89% 9,77% 20,17% -21,93% 18,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,64% 11,32% 0,86% 0,17% -1,90% 16,80% 8,09% 4,27% 15,56% 15,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,05% 8,19% 0,64% 0,14% -1,31% 12,01% 5,16% 3,37% 8,47% 8,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,04% 38,31% 36,07% 34,62% 41,54% 46,19% 36,76% 38,51% 37,48% 38,40%
Rörelsekapital/omsättning 44,44% 43,67% 43,79% 52,83% 48,69% 36,88% 30,48% 30,55% 22,00% 24,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,74% 63,60% 59,37% 64,71% 71,62% 62,69% 60,64% 53,55% 57,42% 57,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,65% 106,44% 95,72% 89,74% 146,96% 135,98% 113,68% 94,14% 120,07% 109,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...