Visa allt om Revideco AB
Visa allt om Revideco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 48 169 44 820 36 436 32 837 23 875 17 700 16 518 16 904 15 859 12 883
Övrig omsättning 257 273 517 16 - 91 124 22 26 39
Rörelseresultat (EBIT) 571 3 015 265 1 322 1 039 465 478 95 466 199
Resultat efter finansnetto 471 2 982 156 948 918 363 444 42 448 189
Årets resultat 274 2 263 0 678 465 228 294 7 299 535
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 867 1 708 1 914 1 232 920 959 608 318 232 409
Omsättningstillgångar 16 077 14 282 10 664 10 639 7 259 4 639 4 380 4 830 5 009 4 206
Tillgångar 17 944 15 989 12 578 11 871 8 179 5 598 4 988 5 148 5 241 4 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 2 938 835 835 1 557 1 091 791 426 419 1 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 260 1 132 938 378 0 476 0 193 0 0
Kortfristiga skulder 15 240 11 919 10 805 10 659 6 373 4 031 4 197 4 529 4 822 3 341
Skulder och eget kapital 17 944 15 989 12 578 11 871 8 179 5 598 4 988 5 148 5 241 4 615
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 616 622 427 1 654 1 725
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 18 057 14 666 11 832 10 306 8 642 6 526 6 116 6 695 5 372 4 089
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 282 6 627 5 249 4 221 4 101 3 152 2 847 3 291 3 153 2 543
Utdelning till aktieägare 289 2 781 160 0 1 400 0 0 0 0 1 154
Omsättning 48 426 45 093 36 953 32 853 23 875 17 791 16 642 16 926 15 885 12 922
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 37 32 29 25 21 19 18 18 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 095 1 211 1 139 1 132 955 843 869 939 881 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 629 602 569 628 547 563 643 616 623
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 990 3 387 658 1 660 1 209 621 619 208 596 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,47% 23,01% 10,96% 37,54% 34,89% 7,16% -2,28% 6,59% 23,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,52% 19,51% 2,50% 11,23% 12,79% 8,34% 10,06% 1,96% 8,97% 4,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,31% 6,96% 0,86% 4,06% 4,38% 2,64% 3,04% 0,60% 2,96% 1,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,61%
Rörelsekapital/omsättning 1,74% 5,27% -0,39% -0,06% 3,71% 3,44% 1,11% 1,78% 1,18% 6,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,47% 18,38% 6,64% 7,03% 21,29% 19,49% 15,86% 8,28% 7,99% 27,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,49% 119,83% 98,70% 99,81% 113,90% 115,08% 104,36% 106,65% 103,88% 125,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...