Visa allt om Skrufvstädet Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Skrufvstädet Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 229 2 473 2 675 2 774 2 656 3 839 2 620 2 570 2 564 2 471
Övrig omsättning - - - 2 - - 16 15 22 60
Rörelseresultat (EBIT) 524 1 069 1 267 1 289 1 221 1 570 1 175 1 218 1 336 1 235
Resultat efter finansnetto 405 763 653 382 39 -314 454 279 1 126
Årets resultat 238 703 341 298 79 -1 304 204 -1 88
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 770 20 072 20 759 21 445 22 132 22 818 25 546 24 533 25 219 18 773
Omsättningstillgångar 1 065 9 369 9 113 7 913 7 481 7 055 2 616 1 833 1 892 8 761
Tillgångar 36 835 29 441 29 872 29 358 29 613 29 874 28 162 26 366 27 111 27 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 653 2 664 1 961 1 621 1 573 1 494 1 495 1 191 987 988
Obeskattade reserver 100 0 139 139 139 207 307 268 268 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 705 26 126 26 425 22 285 22 277 25 735 24 462 22 940 23 650 16 725
Kortfristiga skulder 377 651 1 347 5 314 5 624 2 438 1 898 1 967 2 206 9 553
Skulder och eget kapital 36 835 29 441 29 872 29 358 29 613 29 874 28 162 26 366 27 111 27 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 250 0 0 250 0 0 0 0 0
Omsättning 1 229 2 473 2 675 2 776 2 656 3 839 2 636 2 585 2 586 2 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 869 1 755 1 953 1 975 1 907 2 598 1 861 1 904 2 022 1 921
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -7,55% -3,57% 4,44% -30,82% - 1,95% 0,23% 3,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,43% 3,66% 4,24% 4,51% 4,14% 5,31% 4,20% 4,66% 5,12% 4,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,72% 43,59% 47,40% 47,73% 46,20% 41,31% 45,19% 47,82% 54,17% 51,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 78,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,98% 352,53% 290,32% 93,69% 69,92% 120,27% 27,40% -5,21% -12,25% -32,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,98% 9,05% 6,93% 5,89% 5,66% 5,51% 6,11% 5,27% 4,35% 4,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,49% 1 439,17% 676,54% 148,91% 133,02% 289,38% 137,83% 93,19% 85,77% 91,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...