Visa allt om Jan Stendahls Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Jan Stendahls Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 473 2 143 4 682 5 757 6 909 7 420 8 336 8 186 9 202 8 913
Övrig omsättning 219 61 56 19 761 242 157 154 95 92
Rörelseresultat (EBIT) 93 -146 16 -219 303 42 119 -330 191 260
Resultat efter finansnetto 72 -187 -20 -245 281 7 70 -385 137 173
Årets resultat 72 -187 3 3 3 4 70 -110 2 17
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 94 158 239 319 132 206 256 547 975
Omsättningstillgångar 316 484 564 749 829 1 027 1 302 1 145 1 160 1 313
Tillgångar 326 578 722 987 1 148 1 158 1 507 1 401 1 707 2 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 148 245 242 239 235 231 161 220 218
Obeskattade reserver 0 0 0 25 275 0 0 0 275 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 279 245 308 112 367 355 383 273 701
Kortfristiga skulder 106 150 232 412 523 556 921 857 937 1 224
Skulder och eget kapital 326 578 722 987 1 148 1 158 1 507 1 401 1 707 2 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 70 363 160 261 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 409 666 760 855 1 089 1 152 875 955 1 096 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 116 144 221 287 329 451 495 442 492 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 692 2 204 4 738 5 776 7 670 7 662 8 493 8 340 9 297 9 005
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 4 4 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 737 714 1 561 1 919 1 727 1 855 1 667 1 637 1 840 2 228
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 309 302 363 426 405 473 386 345 412 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 103 -82 97 -138 381 116 258 61 620 824
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,26% -54,23% -18,67% -16,67% -6,89% -10,99% 1,83% -11,04% 3,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,53% -25,26% 2,22% -22,09% 26,39% 3,63% 7,96% -23,48% 11,25% 11,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,31% -6,81% 0,34% -3,79% 4,39% 0,57% 1,44% -4,02% 2,09% 2,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,26% 15,59% 7,09% 5,85% 4,43% 6,35% 4,57% 3,52% 2,42% 1,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,48% 25,61% 33,93% 26,39% 38,47% 20,29% 15,33% 11,49% 24,49% 14,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,15% 294,67% 191,38% 181,80% 158,51% 182,55% 141,37% 133,61% 123,80% 107,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...