Visa allt om Bo Altenstam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 66 335 67 462 44 686 32 735 27 302 22 875 17 734 20 282 22 122 19 861
Övrig omsättning 1 159 735 1 093 769 1 344 1 056 886 482 541 424
Rörelseresultat (EBIT) 1 605 1 735 567 2 988 2 939 1 838 713 975 1 238 406
Resultat efter finansnetto 700 1 226 158 2 574 2 480 1 460 249 568 810 -139
Årets resultat 1 068 533 287 764 1 070 584 555 460 609 14
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 803 17 537 15 279 16 837 18 550 17 262 15 814 12 984 12 180 12 980
Omsättningstillgångar 11 578 11 921 10 937 5 292 6 817 6 188 5 824 9 869 7 049 7 485
Tillgångar 30 381 29 459 26 216 22 129 25 367 23 449 21 638 22 853 19 229 20 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 834 4 766 4 983 4 696 4 682 4 462 4 768 4 369 4 064 3 605
Obeskattade reserver 2 360 3 750 3 420 3 663 3 049 2 794 2 421 3 405 3 471 3 485
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 701 12 067 10 498 6 021 7 545 7 518 6 905 7 302 5 564 6 825
Kortfristiga skulder 11 486 8 876 7 315 7 749 10 091 8 676 7 543 7 777 6 131 6 550
Skulder och eget kapital 30 381 29 459 26 216 22 129 25 367 23 449 21 638 22 853 19 229 20 465
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 100 2 131 1 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 834 856 619
Utdelning till aktieägare 0 0 750 0 750 850 890 156 0 0
Omsättning 67 494 68 197 45 779 33 504 28 646 23 931 18 620 20 764 22 663 20 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 9 9 8 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 103 7 496 4 965 4 092 4 550 4 575 3 547 4 056 4 424 3 972
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 668 538 678 689 738 561 476 455 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 200 3 448 2 351 4 800 4 668 3 210 2 060 2 237 2 352 1 720
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,67% 50,97% 36,51% 19,90% 19,35% 28,99% -12,56% -8,32% 11,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,67% 6,02% 2,47% 13,68% 11,78% 8,07% 3,30% 4,27% 6,44% 1,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,60% 2,63% 1,45% 9,25% 10,95% 8,28% 4,03% 4,81% 5,60% 2,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,34% 26,84% 34,21% 59,41% 57,61% 58,91% 64,36% 52,01% 47,16% 48,15%
Rörelsekapital/omsättning 0,14% 4,51% 8,11% -7,51% -11,99% -10,88% -9,69% 10,31% 4,15% 4,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,26% 26,11% 29,18% 34,13% 27,83% 28,32% 30,76% 30,74% 35,21% 30,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,66% 36,81% 73,33% 20,20% 28,18% 27,47% 20,60% 35,64% 23,81% 27,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!