Visa allt om ABLO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 12 671 12 564 13 894 11 243 11 128 14 885 10 758 11 857 7 445 9 837
Övrig omsättning 795 730 570 2 152 193 161 130 172 1 661 1 476
Rörelseresultat (EBIT) 3 863 3 466 5 549 3 482 1 409 1 182 308 1 981 310 1 519
Resultat efter finansnetto 31 506 2 750 5 120 7 003 937 840 2 020 1 486 19 098 1 428
Årets resultat 30 362 1 898 3 191 6 052 748 680 2 114 1 167 19 320 1 040
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 557 81 643 88 249 68 455 67 797 67 610 59 919 60 115 60 363 28 132
Omsättningstillgångar 6 129 6 498 7 015 11 702 2 883 5 575 5 793 4 488 6 080 5 110
Tillgångar 110 686 88 141 95 264 80 156 70 680 73 186 65 711 64 603 66 443 33 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 870 40 508 38 610 35 419 29 367 31 119 34 438 32 324 31 157 11 836
Obeskattade reserver 4 240 3 543 3 199 2 050 1 640 1 671 1 713 1 826 1 823 2 088
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 0 3 870 4 070 5 389 35 937 24 480 20 860 20 893 14 921
Kortfristiga skulder 31 576 44 089 49 584 38 618 34 285 4 459 5 081 9 594 12 571 4 396
Skulder och eget kapital 110 686 88 141 95 264 80 156 70 680 73 186 65 711 64 603 66 443 33 242
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 133 2 166 1 950
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 033 942 847
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 466 13 294 14 464 13 395 11 321 15 046 10 888 12 029 9 106 11 313
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 168 2 513 2 779 2 249 2 226 2 481 1 793 1 976 1 241 1 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 005 698 662 731 682 708 625 573 542 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 579 6 085 7 848 5 454 3 304 3 000 2 110 3 587 1 249 2 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,85% -9,57% 23,58% 1,03% -25,24% 38,36% -9,27% 59,26% -24,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,55% 3,99% 6,30% 9,52% 2,02% 1,65% 3,64% 3,19% 29,45% 5,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 258,15% 28,01% 43,18% 67,89% 12,81% 8,12% 22,21% 17,38% 262,81% 18,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,79% 89,69% 88,44% 78,16% 90,14% 78,81% 84,21% 75,74% 52,32% 61,39%
Rörelsekapital/omsättning -200,83% -299,20% -306,38% -239,40% -282,19% 7,50% 6,62% -43,06% -87,19% 7,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,02% 49,09% 43,15% 46,18% 43,36% 44,30% 54,44% 52,24% 49,03% 40,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,41% 13,60% 11,54% 26,07% 4,02% 90,13% 45,66% 13,43% 19,56% 85,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!