Visa allt om ABLO Aktiebolag
Visa allt om ABLO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 758 11 857 7 445 9 837 21 148 11 581 14 254 13 217 13 820 9 991
Övrig omsättning 130 172 1 661 1 476 1 294 1 197 2 651 3 690 2 895 1 504
Rörelseresultat (EBIT) 308 1 981 310 1 519 1 568 1 130 625 2 072 1 667 2 036
Resultat efter finansnetto 2 020 1 486 19 098 1 428 1 390 1 092 753 1 859 812 1 254
Årets resultat 2 114 1 167 19 320 1 040 837 844 465 998 662 673
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 919 60 115 60 363 28 132 24 804 17 960 18 750 18 740 19 539 22 187
Omsättningstillgångar 5 793 4 488 6 080 5 110 6 226 14 257 5 044 5 272 7 880 2 943
Tillgångar 65 711 64 603 66 443 33 242 31 030 32 218 23 794 24 012 27 418 25 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 438 32 324 31 157 11 836 10 796 9 959 9 115 8 650 7 752 7 090
Obeskattade reserver 1 713 1 826 1 823 2 088 1 986 1 719 1 745 1 569 1 083 1 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 480 20 860 20 893 14 921 14 753 12 140 9 829 10 096 11 840 13 822
Kortfristiga skulder 5 081 9 594 12 571 4 396 3 495 8 399 3 105 3 696 6 743 3 007
Skulder och eget kapital 65 711 64 603 66 443 33 242 31 030 32 218 23 794 24 012 27 418 25 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 511 510 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 133 2 166 1 950 1 880 1 967 1 542 1 181 1 090 911
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 033 942 847 810 844 959 763 704 630
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 10 888 12 029 9 106 11 313 22 442 12 778 16 905 16 907 16 715 11 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 793 1 976 1 241 1 967 4 230 2 316 2 851 2 643 2 764 1 998
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 573 542 599 562 618 622 521 473 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 110 3 587 1 249 2 458 2 512 2 087 1 576 2 875 2 494 2 840
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,27% 59,26% -24,32% -53,48% 82,61% -18,75% 7,85% -4,36% 38,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,64% 3,19% 29,45% 5,45% 6,06% 4,33% 4,14% 9,03% 6,16% 8,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,21% 17,38% 262,81% 18,41% 8,89% 12,05% 6,92% 16,40% 12,21% 20,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,21% 75,74% 52,32% 61,39% 28,60% 55,12% 44,04% 52,55% 42,60% 58,53%
Rörelsekapital/omsättning 6,62% -43,06% -87,19% 7,26% 12,91% 50,58% 13,60% 11,92% 8,23% -0,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,44% 52,24% 49,03% 40,50% 39,51% 34,84% 43,71% 40,84% 31,12% 31,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,66% 13,43% 19,56% 85,37% 135,99% 131,94% 84,44% 102,84% 85,61% 25,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...