Visa allt om Aktiebolaget Klövervallen
Visa allt om Aktiebolaget Klövervallen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 779 9 016 5 481 4 989 4 744 6 178 6 626 4 812 4 424 7 048
Övrig omsättning 15 1 108 - - - 7 - - 8 381
Rörelseresultat (EBIT) 3 140 3 369 2 713 1 747 1 833 3 228 2 679 1 200 1 286 11 994
Resultat efter finansnetto 2 568 1 784 1 652 779 13 102 2 279 8 401 12 797 11 084
Årets resultat -2 -1 048 813 499 13 107 1 670 7 845 -5 572 9 819
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 277 24 166 31 558 26 620 31 340 38 978 39 582 42 379 16 279 15 680
Omsättningstillgångar 25 251 26 257 5 568 17 108 23 574 5 446 11 094 1 234 2 365 11 253
Tillgångar 48 528 50 423 37 126 43 728 54 913 44 425 50 676 43 613 18 644 26 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 602 604 962 8 449 17 950 7 343 11 673 3 829 4 404 12 832
Obeskattade reserver 1 005 1 141 838 231 0 687 687 687 687 687
Avsättningar (tkr) 0 0 690 719 772 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 569 44 960 33 599 33 599 32 599 33 438 35 438 36 877 12 038 12 238
Kortfristiga skulder 3 353 3 719 1 037 730 3 593 2 956 2 877 2 220 1 514 1 176
Skulder och eget kapital 48 528 50 423 37 126 43 728 54 913 44 425 50 676 43 613 18 644 26 934
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 0 44 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 13 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 8 300 10 000 2 500 6 000 0 570 9 000
Omsättning 5 794 9 017 5 589 4 989 4 744 6 178 6 633 4 812 4 424 15 429
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 660 5 487 3 950 2 904 2 615 4 172 3 685 2 099 1 836 12 946
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,90% 64,50% 9,86% 5,16% -23,21% -6,76% 37,70% 8,77% -37,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,47% 6,68% 7,58% 4,99% 26,48% 8,92% 18,95% 3,74% 7,51% 44,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,37% 37,37% 51,38% 43,70% 306,47% 64,13% 144,90% 33,94% 31,65% 170,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 378,92% 249,98% 82,67% 328,28% 421,18% 40,30% 124,01% -20,49% 19,24% 142,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,86% 2,96% 4,35% 19,71% 32,69% 17,67% 24,03% 9,91% 26,27% 49,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 753,09% 706,02% 536,93% 2 343,56% 656,11% 184,24% 385,61% 55,59% 156,21% 956,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...