Visa allt om Bålsta Snickerifabrik Aktiebolag
Visa allt om Bålsta Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Nettoomsättning 15 502 15 220 12 903 12 355 15 612 17 292 15 192 11 662 23 534 24 401
Övrig omsättning 110 46 70 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 665 670 17 -114 909 227 80 886 3 955 3 621
Resultat efter finansnetto 1 650 614 -54 -225 766 110 26 808 3 814 3 473
Årets resultat 935 404 389 20 42 67 8 173 35 1 503
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 381 3 620 2 841 3 322 3 895 4 922 3 490 3 374 3 763 4 569
Omsättningstillgångar 8 969 7 171 8 421 6 327 7 081 5 950 6 363 4 317 8 180 7 004
Tillgångar 12 351 10 791 11 262 9 649 10 977 10 872 9 853 7 691 11 943 11 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 106 2 171 1 767 1 378 1 357 1 315 1 248 1 240 3 067 3 032
Obeskattade reserver 848 450 370 220 190 1 366 1 390 1 615 1 675 2 089
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 004 4 078 5 087 1 659 2 153 2 798 2 275 1 807 2 196 2 488
Kortfristiga skulder 4 393 4 092 4 038 6 393 7 276 5 393 4 940 3 030 5 004 3 964
Skulder och eget kapital 12 351 10 791 11 262 9 649 10 977 10 872 9 853 7 691 11 943 11 573
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 875 175 803 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 006 3 775 3 738 3 876 4 502 5 059 3 567 3 171 4 928 3 773
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 168 1 438 1 557 1 306 1 612 2 680 1 439 1 029 2 218 2 877
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Omsättning 15 612 15 266 12 973 12 355 15 612 17 292 15 192 11 662 23 534 24 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 12 13 18 18 20 15 15 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 192 1 171 1 075 950 867 961 760 777 1 569 2 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 328 403 443 403 352 462 335 299 538 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 258 1 626 603 479 1 935 1 224 1 004 1 651 5 227 5 247
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,85% 17,96% 4,44% -20,86% -9,72% 13,82% 30,27% -50,45% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,54% 6,26% 0,26% -1,06% 8,40% 2,16% 0,81% 11,77% 33,52% 31,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,79% 4,43% 0,22% -0,83% 5,91% 1,36% 0,53% 7,76% 17,01% 14,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,93% 72,90% 73,91% 72,81% 75,13% 77,00% 73,33% 71,93% 68,63% 61,98%
Rörelsekapital/omsättning 29,52% 20,23% 33,97% -0,53% -1,25% 3,22% 9,37% 11,04% 13,50% 12,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,50% 23,37% 18,25% 15,96% 13,64% 21,36% 23,06% 31,24% 35,78% 39,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,92% 92,99% 137,27% 55,61% 55,32% 54,44% 91,82% 98,09% 140,71% 148,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...