Visa allt om Jämt-Maskin Aktiebolag
Visa allt om Jämt-Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 25 451 18 863 22 636 27 763 24 060 24 972 24 855 19 622 28 622 21 025
Övrig omsättning 9 - 17 77 6 41 29 22 1 186 1 004
Rörelseresultat (EBIT) 4 896 -545 555 198 355 421 -434 1 147 -555
Resultat efter finansnetto -202 758 -749 312 -140 82 238 -531 980 -574
Årets resultat -172 705 -699 228 -118 43 238 -323 604 -236
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 37 45 57 53 57 76 72 133 203
Omsättningstillgångar 9 997 9 700 10 194 11 737 10 807 12 755 9 889 7 723 10 265 7 742
Tillgångar 10 024 9 738 10 238 11 794 10 860 12 813 9 965 7 795 10 397 7 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 348 1 620 915 1 714 1 486 1 604 1 561 1 453 1 896 1 293
Obeskattade reserver 0 30 0 50 0 22 0 0 209 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 122 3 231 3 214 1 000 4 057 1 000 0 0 0 151
Kortfristiga skulder 4 554 4 857 6 110 9 030 5 317 10 186 8 404 6 342 8 293 6 502
Skulder och eget kapital 10 024 9 738 10 238 11 794 10 860 12 813 9 965 7 795 10 397 7 945
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 664 668 780 744
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 624 2 509 2 357 2 197 2 218 1 486 1 313 1 290 1 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 673 899 868 767 748 692 613 694 711
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 120 0
Omsättning 25 460 18 863 22 653 27 840 24 066 25 013 24 884 19 644 29 808 22 029
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 828 2 096 2 515 3 085 2 673 2 775 2 486 2 180 3 180 2 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 273 393 375 344 338 285 303 322 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 903 -526 573 221 378 465 -373 1 241 -450
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,93% - -18,47% 15,39% -3,65% 0,47% 26,67% -31,44% 36,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,49% 9,23% -5,23% 5,20% 1,92% 2,78% 4,35% -5,29% 11,35% -5,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,19% 4,77% -2,36% 2,21% 0,87% 1,43% 1,74% -2,10% 4,12% -2,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,91% 26,15% 24,40% 22,66% 24,19% 22,81% 21,81% 23,20% 17,70% 18,58%
Rörelsekapital/omsättning 21,39% 25,67% 18,04% 9,75% 22,82% 10,29% 5,97% 7,04% 6,89% 5,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,45% 16,88% 8,94% 14,86% 13,68% 12,65% 15,66% 18,64% 19,68% 16,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,27% 33,17% 30,95% 45,30% 28,57% 29,33% 42,92% 23,10% 39,82% 33,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...