Visa allt om Sportmanship Aktiebolag
Visa allt om Sportmanship Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 137 534 142 352 100 476 107 797 104 039 149 834 95 871 77 947 74 497 70 947
Övrig omsättning 170 269 417 238 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 608 994 2 028 7 530 7 759 19 880 8 196 -5 247 7 794 6 575
Resultat efter finansnetto 4 610 796 2 384 7 375 7 325 19 192 7 246 -5 007 8 261 6 709
Årets resultat 4 595 -50 5 739 5 388 14 062 5 324 5 758 5 128 4 715
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 631 2 106 1 930 1 654 2 257 1 993 1 439 1 057 1 240 1 226
Omsättningstillgångar 75 933 71 830 35 969 51 404 48 442 49 097 28 242 27 877 33 818 33 849
Tillgångar 78 564 73 936 37 898 53 057 50 699 51 090 29 681 28 934 35 058 35 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 851 847 7 724 7 774 7 837 7 878 7 998 8 063 11 158 12 308
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 12 066 12 066
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 713 72 389 30 174 45 283 42 862 43 212 21 683 20 871 11 834 10 701
Skulder och eget kapital 78 564 73 936 37 898 53 057 50 699 51 090 29 681 28 934 35 058 35 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 279 1 942 1 652 722 0 929 599 440 721 637
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 8 892 8 862 5 539 6 277 6 624 7 570 5 535 5 073 4 454 3 784
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 367 4 366 3 271 3 033 2 882 3 835 2 676 2 262 2 224 1 651
Utdelning till aktieägare 0 0 4 000 0 0 0 0 0 3 730 4 500
Omsättning 137 704 142 621 100 893 108 035 104 048 149 834 95 871 77 947 74 497 70 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 12 15 15 15 15 15 15 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 549 6 779 8 373 7 186 6 936 9 989 6 391 5 196 4 966 6 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 722 872 669 634 822 587 518 493 552
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 520 2 001 2 613 8 174 8 355 20 457 8 813 -4 727 8 286 7 069
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,38% 41,68% -6,79% 3,61% -30,56% 56,29% 23,00% 4,63% 5,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,50% 2,16% 7,20% 14,99% 16,77% 39,26% 28,34% -17,09% 23,67% 19,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,71% 1,12% 2,71% 7,38% 8,17% 13,39% 8,78% -6,35% 11,14% 9,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,23% 29,52% 25,72% 29,30% 29,05% 31,95% 31,40% 19,51% 35,30% 32,51%
Rörelsekapital/omsättning -1,29% -0,39% 5,77% 5,68% 5,36% 3,93% 6,84% 8,99% 29,51% 32,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,08% 1,15% 20,38% 14,65% 15,46% 15,42% 26,95% 27,87% 56,61% 59,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,95% 51,68% 74,58% 72,80% 80,17% 59,46% 79,04% 81,76% 173,53% 240,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...