Visa allt om Lightronic AB
Visa allt om Lightronic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 025 7 774 5 364 4 731 5 766 5 161 2 703 1 896 588 3 210
Övrig omsättning - - 7 - 10 27 5 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 1 001 298 1 -33 88 -32 -11 -549 -10
Resultat efter finansnetto 2 1 001 298 1 -383 88 -32 -11 -540 1
Årets resultat 0 581 175 0 -359 47 3 0 -428 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 42 38 59 65 414 132 58 30 60
Omsättningstillgångar 3 283 2 809 3 351 2 088 1 641 2 338 847 764 557 1 425
Tillgångar 3 342 2 851 3 389 2 147 1 707 2 752 979 822 587 1 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 767 316 141 141 400 353 350 350 237
Obeskattade reserver 332 332 79 6 5 29 6 42 53 0
Avsättningar (tkr) 49 77 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 319 1 675 2 994 2 000 1 561 2 323 621 430 184 1 247
Skulder och eget kapital 3 342 2 851 3 389 2 147 1 707 2 752 979 822 587 1 485
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 493 496 426 426 397 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 722 1 439 1 060 488 738 687 242 0 18 1 655
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 660 550 428 403 500 457 252 170 30 736
Utdelning till aktieägare 90 125 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 025 7 774 5 371 4 731 5 776 5 188 2 708 1 896 593 3 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 3 3 3 3 2 1 0 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 256 1 555 1 788 1 577 1 922 1 720 1 352 1 896 - 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 607 409 510 481 616 547 478 576 - 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 1 023 319 29 -3 110 -15 6 -535 57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,36% 44,93% 13,38% -17,95% 11,72% 90,94% 42,56% 222,45% -81,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,15% 35,11% 8,79% 0,05% -1,93% 3,20% -3,27% -1,22% -91,99% 0,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,10% 12,88% 5,56% 0,02% -0,57% 1,71% -1,18% -0,53% -91,84% 0,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,75% 49,76% 48,97% 47,11% 59,52% 44,60% 57,01% 52,90% -28,91% 99,31%
Rörelsekapital/omsättning 19,18% 14,59% 6,66% 1,86% 1,39% 0,29% 8,36% 17,62% 63,44% 5,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,96% 35,99% 11,14% 6,79% 8,48% 15,31% 36,51% 46,34% 66,13% 15,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,63% 44,90% 47,83% 44,85% 51,38% 65,78% 92,43% 135,12% 237,50% 114,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...