Visa allt om Aktiebolaget Geogrund

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 10 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 10 191 7 748 5 379 3 457 2 425 1 421 1 244 1 178 1 285 1 128
Övrig omsättning 0 0 -251 370 26 22 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 909 1 677 -15 517 223 459 616 542 504 410
Resultat efter finansnetto 2 902 1 670 -22 511 219 462 617 542 499 414
Årets resultat 1 682 1 010 18 468 155 360 480 315 308 303
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 410 437 470 452 114 0 466 466 474 482
Omsättningstillgångar 4 639 2 623 968 1 324 787 1 554 1 085 786 494 510
Tillgångar 5 048 3 060 1 438 1 776 901 1 554 1 551 1 252 968 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 221 1 539 529 745 277 922 735 455 540 532
Obeskattade reserver 1 205 451 80 137 237 237 237 237 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 85 149 183 0 0 35 33 32 20
Kortfristiga skulder 1 586 985 680 711 387 395 544 528 295 440
Skulder och eget kapital 5 048 3 060 1 438 1 776 901 1 554 1 551 1 252 968 992
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 213 191 230 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 30 19 24 22
Utdelning till aktieägare 2 000 1 000 0 234 0 800 173 200 400 300
Omsättning 10 191 7 748 5 128 3 827 2 451 1 443 1 244 1 178 1 285 1 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 - 1 1 - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 191 7 748 5 379 3 457 2 425 - 1 244 1 178 - 564
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 611 522 472 1 058 - 259 212 - 118
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 110 1 844 135 637 251 459 616 550 758 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,53% 44,04% 55,60% 42,56% 70,65% 14,23% 5,60% -8,33% 13,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,63% 54,80% -1,04% 29,11% 24,75% 29,79% 39,72% 43,29% 52,07% 41,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,54% 21,64% -0,28% 14,96% 9,20% 32,58% 49,52% 46,01% 39,22% 36,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,83% 66,35% 58,13% 82,47% 86,72% 98,94% 97,27% 94,82% 98,37% 93,09%
Rörelsekapital/omsättning 29,96% 21,14% 5,35% 17,73% 16,49% 81,56% 43,49% 21,90% 15,49% 6,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,62% 61,79% 41,13% 47,97% 51,26% 71,23% 59,31% 51,11% 63,84% 53,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 292,50% 266,29% 142,35% 186,22% 203,36% 393,42% 199,45% 148,86% 167,46% 115,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!