Visa allt om Cool Carriers AB
Visa allt om Cool Carriers AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2006-12
Nettoomsättning 1 532 226 1 634 001 1 243 742 2 015 609 5 351 532
Övrig omsättning 11 910 12 964 10 683 23 450 -
Rörelseresultat (EBIT) 24 054 4 308 10 067 -54 393 55 629
Resultat efter finansnetto 24 658 4 311 10 074 -53 735 59 736
Årets resultat 23 070 2 858 10 811 -56 020 33 460
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 829 911 1 549 1 752 72 947
Omsättningstillgångar 356 120 444 757 273 658 501 713 753 485
Tillgångar 356 949 445 668 275 207 503 465 826 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 658 44 574 41 292 31 974 183 262
Minoritetsintressen 0 0 0 0 19 953
Avsättningar (tkr) 3 548 6 825 2 505 2 457 9 368
Långfristiga skulder 0 0 0 0 979
Kortfristiga skulder 285 743 394 269 231 410 469 034 612 870
Skulder och eget kapital 356 949 445 668 275 207 503 465 826 432
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2015-03
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 021 1 866 3 252 7 992 3 899
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 1 638
Löner till övriga anställda 20 432 21 439 17 142 26 812 127 975
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader 11 223 10 694 9 369 16 506 34 659
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 544 136 1 646 965 1 254 425 2 039 059 5 351 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 34 41 46 373
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 47 882 48 059 30 335 43 818 14 347
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 135 1 087 793 1 222 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 350 4 718 10 525 -51 355 71 020
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,23% 31,38% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,91% 0,97% 3,66% -10,67% 8,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,61% 0,26% 0,81% -2,67% 1,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,59% 3,09% 3,40% 1,62% 2,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,95% 10,00% 15,00% 6,35% 22,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,88% 102,00% 107,90% 93,82% 109,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2008-12
Nettoomsättning 1 532 226 1 634 001 1 243 742 2 015 609 1 865 741 2 001 164 2 554 606 2 752 657 4 016 943 3 451 868
Övrig omsättning 4 045 8 160 4 256 15 372 8 195 8 259 8 007 101 63 894 84 890
Rörelseresultat (EBIT) 19 160 66 16 176 -60 025 -11 717 -217 135 -104 963 1 090 68 474 84 866
Resultat efter finansnetto 19 571 70 16 182 -54 603 -10 463 -214 436 -83 686 4 081 -10 664 46 055
Årets resultat 26 408 158 17 136 -54 452 -10 463 -216 078 -74 295 4 197 -19 587 17 022
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 124 19 241 19 657 19 680 34 649 37 766 36 786 45 717 55 399 121 652
Omsättningstillgångar 224 966 323 884 245 708 477 035 421 901 414 231 347 770 478 688 537 089 418 341
Tillgångar 244 090 343 125 265 365 496 715 456 550 451 997 384 556 524 405 592 488 539 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 110 44 702 44 545 27 409 99 255 109 719 60 316 134 574 130 229 158 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 14 389 15 874 27 230
Avsättningar (tkr) 3 539 6 825 2 505 2 457 2 409 2 282 1 787 1 229 1 463 13 591
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 169 441 291 598 218 315 466 849 354 886 339 996 322 453 374 213 444 922 340 889
Skulder och eget kapital 244 090 343 125 265 365 496 715 456 550 451 997 384 556 524 405 592 488 539 993
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 897 6 279 2 252 2 189 1 816 1 626 2 950 4 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 377 377 456 222 222 2 377
Löner till övriga anställda 15 693 14 668 11 026 19 038 22 589 27 842 25 543 24 496 48 232 34 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 10 719 10 540 9 276 16 404 14 244 27 094 27 359 16 414 27 425 34 555
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 536 271 1 642 161 1 247 998 2 030 981 1 873 936 2 009 423 2 562 613 2 752 758 4 080 837 3 536 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 23 28 32 34 36 46 49 50 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 47 882 71 044 44 419 62 988 54 875 55 588 55 535 56 177 80 339 53 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 878 1 173 860 1 417 1 255 1 700 1 030 1 000 1 616 1 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 166 139 16 351 -57 271 -7 344 -211 831 -99 959 9 513 73 857 87 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,23% 31,38% - 8,03% -6,77% -21,66% -7,19% -31,47% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,02% 0,02% 6,10% -10,99% -2,29% -47,32% -21,68% 0,84% 0,20% 8,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,28% 0,01% 1,30% -2,71% -0,56% -10,69% -3,26% 0,16% 0,03% 1,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,62% 1,98% 2,20% 0,51% 3,59% 3,71% 0,99% 3,80% 2,29% 2,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,13% 13,03% 16,79% 5,52% 21,74% 24,27% 15,68% 27,68% 23,95% 32,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,58% 96,46% 101,57% 88,98% 94,72% 101,94% 69,34% 103,82% 104,50% 107,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...