Visa allt om KI Skogsvård Aktiebolag
Visa allt om KI Skogsvård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 822 6 268 7 305 6 710 6 269 6 894 6 286 6 171 4 322 3 843
Övrig omsättning 128 84 89 188 116 83 148 110 105 103
Rörelseresultat (EBIT) 580 305 197 734 352 292 690 531 81 62
Resultat efter finansnetto 580 303 198 738 360 288 683 528 83 56
Årets resultat 452 237 155 575 264 286 470 384 62 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 806 907 1 129 1 222 1 188 1 215 1 157 1 264 1 282 1 304
Omsättningstillgångar 2 368 2 611 2 738 2 612 1 925 2 549 2 433 2 108 1 692 1 305
Tillgångar 3 175 3 518 3 867 3 834 3 113 3 764 3 590 3 372 2 974 2 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 532 1 310 3 073 3 068 2 643 2 530 2 394 2 123 1 859 1 887
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 100 56 52 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 643 2 209 794 766 470 1 235 1 096 1 192 1 063 665
Skulder och eget kapital 3 175 3 518 3 867 3 834 3 113 3 764 3 590 3 372 2 974 2 609
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 250 150 150 150 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 196 3 677 4 661 3 274 3 225 3 383 2 585 2 433 1 947 1 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 100 1 136 1 213 1 018 1 134 1 209 877 823 739 627
Utdelning till aktieägare 250 230 2 000 150 150 150 150 200 120 90
Omsättning 5 950 6 352 7 394 6 898 6 385 6 977 6 434 6 281 4 427 3 946
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 19 17 14 17 14 14 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 388 392 384 395 448 406 449 441 360 349
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 308 309 282 341 319 292 282 275 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 753 513 425 933 537 485 842 705 266 267
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,12% -14,20% 8,87% 7,03% -9,07% 9,67% 1,86% 42,78% 12,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,27% 8,70% 5,20% 19,33% 11,73% 7,84% 19,22% 15,84% 3,19% 2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,96% 4,88% 2,75% 11,04% 5,82% 4,28% 10,98% 8,65% 2,20% 1,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,97% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,45% 6,41% 26,61% 27,51% 23,21% 19,06% 21,27% 14,84% 14,55% 16,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,25% 37,24% 79,47% 80,02% 84,90% 67,22% 68,74% 64,18% 63,77% 73,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,13% 118,20% 344,84% 340,99% 409,57% 206,40% 221,99% 176,85% 159,17% 196,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...