Visa allt om Boutique Teddybjörnen i Falköping Aktiebolag
Visa allt om Boutique Teddybjörnen i Falköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 315 4 394 4 481 4 798 5 015 5 277 5 508 5 196 5 265 5 114
Övrig omsättning - - - - - 22 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 176 309 361 287 373 763 664 255 306 387
Resultat efter finansnetto 173 317 372 318 406 779 652 272 324 392
Årets resultat 135 662 218 172 223 572 394 183 312 333
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 18 18 18 18 20 20 19 20 21
Omsättningstillgångar 4 823 4 866 5 052 4 876 4 815 4 588 4 167 3 802 3 697 3 565
Tillgångar 4 841 4 884 5 069 4 894 4 834 4 608 4 188 3 821 3 717 3 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 637 3 652 3 140 3 072 3 050 2 977 2 555 2 282 2 189 1 936
Obeskattade reserver 0 0 535 445 365 265 265 150 136 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 651 637 618 635 661 534 579 580 469 416
Kortfristiga skulder 553 594 776 742 758 833 789 810 923 983
Skulder och eget kapital 4 841 4 884 5 069 4 894 4 834 4 608 4 188 3 821 3 717 3 586
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 224 340 505 411 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 659 638 591 533 741 304 232 212 204 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 150 131 121 173 212 183 169 209 165 160
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 150 150 120 90 60
Omsättning 4 315 4 394 4 481 4 798 5 015 5 299 5 508 5 196 5 265 5 114
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 438 1 465 1 494 1 599 1 672 1 759 1 836 - 1 755 1 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 272 259 241 241 323 243 250 - 263 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 176 309 361 288 374 764 665 256 307 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,80% -1,94% -6,61% -4,33% -4,96% -4,19% 6,00% -1,31% 2,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,03% 7,00% 7,89% 7,01% 8,87% 17,25% 15,90% 7,64% 9,31% 11,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,52% 7,78% 8,93% 7,15% 8,55% 15,07% 12,09% 5,62% 6,57% 8,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,77% 40,26% 39,05% 35,26% 40,22% 40,29% 38,27% 35,28% 33,07% 34,96%
Rörelsekapital/omsättning 98,96% 97,22% 95,43% 86,16% 80,90% 71,16% 61,33% 57,58% 52,69% 50,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,13% 74,77% 70,18% 69,47% 68,66% 68,84% 65,67% 62,55% 61,53% 59,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 433,45% 423,06% 351,29% 333,15% 296,31% 233,37% 219,65% 181,11% 153,74% 139,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...