Visa allt om Jula AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 966 866 5 029 398 4 554 076 4 343 554 4 054 972 3 965 974 3 738 498 4 418 008 3 747 133 3 299 418
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 184 580 125 300 115 664 61 147 212 688 201 758 54 690 396 166 316 049 357 831
Resultat efter finansnetto 162 778 542 415 411 154 324 073 397 859 418 011 361 096 539 452 357 984 397 284
Årets resultat 85 678 501 115 412 386 347 338 367 255 354 011 345 747 377 772 207 755 229 105
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 154 111 056 197 691 194 324 200 432 205 771 46 357 83 994 61 036 59 824
Omsättningstillgångar 1 614 170 2 352 126 1 882 994 1 809 363 1 871 081 2 177 260 1 816 881 1 561 590 1 422 063 1 374 764
Tillgångar 1 760 324 2 463 182 2 080 685 2 003 687 2 071 513 2 383 031 1 863 238 1 645 584 1 483 099 1 434 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 041 608 362 507 247 394 861 397 588 380 332 580 821 652 017 274 246 416 490
Obeskattade reserver 346 169 341 300 417 200 466 400 540 800 572 300 564 800 572 700 489 700 425 000
Avsättningar (tkr) 2 350 2 808 2 584 2 311 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 250 000 250 000 320 000 320 000 320 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 267 764 1 510 712 903 654 890 115 813 125 1 110 399 397 617 420 867 719 153 593 098
Skulder och eget kapital 1 760 324 2 463 182 2 080 685 2 003 687 2 071 513 2 383 031 1 863 238 1 645 584 1 483 099 1 434 588
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 14 877 14 803 12 003 10 526 9 600 9 127 6 728 6 694 3 873 4 341
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 287 925 261 913 237 227 215 267 197 701 183 775 174 790 388 278 352 945 314 579
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 135 776 121 780 112 293 84 001 93 116 84 121 72 581 134 947 106 362 92 095
Utdelning till aktieägare 65 000 550 000 400 000 7 000 350 000 350 000 554 500 400 000 0 350 000
Omsättning 5 966 866 5 029 398 4 554 076 4 343 554 4 054 972 3 965 974 3 738 498 4 418 008 3 747 133 3 299 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 680 689 568 556 487 493 451 1 091 1 010 883
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 775 7 300 8 018 7 812 8 326 8 045 8 289 4 050 3 710 3 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 592 649 606 625 570 575 492 466 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 194 066 131 535 122 642 71 610 226 446 218 261 72 642 416 480 335 954 378 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,64% 10,44% 4,85% 7,12% 2,24% 6,08% -15,38% 17,90% 13,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,45% 22,43% 20,72% 16,62% 19,43% 17,73% 19,50% 32,86% 24,21% 28,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,08% 10,98% 9,47% 7,67% 9,92% 10,65% 9,72% 12,24% 9,58% 12,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,48% 16,46% 16,85% 15,46% 18,08% 17,93% 14,31% 35,89% 38,58% 40,89%
Rörelsekapital/omsättning 5,81% 16,73% 21,50% 21,16% 26,09% 26,90% 37,96% 25,82% 18,76% 23,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,52% 35,51% 40,02% 37,86% 39,56% 34,69% 54,82% 66,77% 42,83% 50,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,35% 85,59% 101,17% 96,38% 137,72% 129,90% 264,75% 199,50% 105,53% 110,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!