Visa allt om Tigerkulan Caférörelse Aktiebolag
Visa allt om Tigerkulan Caférörelse Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 953 5 987 6 198 6 985 4 952 6 103 5 914 5 593 5 203 4 891
Övrig omsättning - - - 22 648 53 44 31 36 32
Rörelseresultat (EBIT) -33 -375 -190 171 425 312 325 148 113 57
Resultat efter finansnetto -34 0 -193 169 421 266 324 -50 144 59
Årets resultat -34 0 -39 97 233 181 238 -104 103 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 205 423 587 646 194 256 279 76 46
Omsättningstillgångar 2 203 1 683 1 478 1 554 1 534 1 692 1 560 1 341 1 517 1 448
Tillgångar 2 226 1 888 1 901 2 141 2 180 1 885 1 816 1 620 1 593 1 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 769 803 1 003 1 142 1 045 962 900 662 767 664
Obeskattade reserver 0 0 0 143 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 458 1 085 898 856 1 035 924 915 958 827 830
Skulder och eget kapital 2 226 1 888 1 901 2 141 2 180 1 885 1 816 1 620 1 593 1 494
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 115 173 125 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 691 1 685 1 958 1 697 1 821 1 659 1 483 1 488 1 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 626 470 627 556 551 558 559 568 564
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 0 150 120 0 0 0
Omsättning 5 953 5 987 6 198 7 007 5 600 6 156 5 958 5 624 5 239 4 923
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 191 998 1 033 1 164 825 1 017 986 932 867 815
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 386 350 432 376 403 395 370 364 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 149 -157 -26 342 602 330 348 171 132 86
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,57% -3,40% -11,27% 41,05% -18,86% 3,20% 5,74% 7,50% 6,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,48% 0,00% -9,99% 7,99% 19,50% 16,55% 17,90% 10,06% 9,10% 3,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,55% 0,00% -3,07% 2,45% 8,58% 5,11% 5,50% 2,91% 2,79% 1,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,20% 63,64% 59,89% 64,51% 64,58% 61,51% 62,85% 61,68% 64,04% 62,60%
Rörelsekapital/omsättning 12,51% 9,99% 9,36% 9,99% 10,08% 12,58% 10,91% 6,85% 13,26% 12,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,55% 42,53% 52,76% 58,55% 51,32% 51,03% 49,56% 40,86% 48,15% 44,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,27% 146,73% 158,57% 171,14% 144,35% 178,79% 163,93% 133,09% 176,18% 165,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...