Visa allt om Banco Bryggeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 1 063 3 699 3 740 4 110 21 913 24 567 24 217 24 851 20 430
Övrig omsättning 0 9 922 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -87 8 695 -3 0 -4 995 1 666 1 528 2 106 3 884 2 519
Resultat efter finansnetto -87 8 695 0 5 -4 990 1 671 1 527 2 101 3 888 2 430
Årets resultat -87 7 882 0 5 -4 990 1 309 1 189 1 543 2 857 1 787
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 315 3 315 17 868 19 478 21 752 27 685 26 307 26 136 27 968 23 805
Omsättningstillgångar 26 845 26 967 6 063 4 426 4 147 3 977 6 003 4 159 3 998 4 267
Tillgångar 30 160 30 282 23 931 23 905 25 898 31 662 32 310 30 295 31 965 28 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 084 28 172 20 289 20 289 20 284 25 274 23 965 22 777 21 234 18 377
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 076 2 111 338 312 2 310 3 084 5 041 4 215 7 429 6 392
Skulder och eget kapital 30 160 30 282 23 931 23 905 25 898 31 662 32 310 30 295 31 965 28 072
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 81 6 624 8 301 7 684 7 129 5 370
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 31 2 351 2 847 2 580 2 410 1 916
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 10 985 3 699 3 740 4 110 21 913 24 567 24 217 24 851 20 430
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 1 10 27 24 23 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 4 110 2 191 910 1 009 1 080 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 217 882 408 422 417 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -87 9 222 2 172 2 273 2 199 4 009 4 625 5 116 6 775 5 836
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -71,26% -1,10% -9,00% -81,24% -10,80% 1,45% -2,55% 21,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 28,71% 0,00% 0,02% -19,26% 5,28% 4,74% 6,95% 12,19% 8,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 817,97% 0,00% 0,13% -121,39% 7,63% 6,23% 8,70% 15,68% 12,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 98,82% 97,36% 98,58% 97,68% 99,34%
Rörelsekapital/omsättning - 2 338,29% 154,77% 110,00% 44,70% 4,08% 3,92% -0,23% -13,81% -10,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,12% 93,03% 84,78% 84,87% 78,32% 79,82% 74,17% 75,18% 66,43% 65,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 293,11% 1 277,45% 1 704,73% 1 313,46% 167,53% 119,39% 110,34% 89,58% 48,18% 56,82%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...