Visa allt om Guldsmedsmästar'n i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Guldsmedsmästar'n i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 343 3 804 3 322 3 961 3 886 3 041 3 307 3 440 3 405 3 533
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 666 312 883 639 436 927 372 324 232
Resultat efter finansnetto 132 666 313 884 638 435 927 372 324 240
Årets resultat 103 519 807 515 350 317 558 312 184 172
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 037 2 336 2 280 2 353 1 979 1 656 1 635 1 379 1 213 1 179
Tillgångar 2 037 2 336 2 280 2 353 1 979 1 657 1 635 1 380 1 214 1 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 239 1 735 1 817 1 210 795 795 978 820 708 725
Obeskattade reserver 0 0 0 725 503 342 342 174 228 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 798 600 464 418 682 520 316 385 278 294
Skulder och eget kapital 2 037 2 336 2 280 2 353 1 979 1 657 1 635 1 380 1 214 1 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 806 792 792 804 788 750 720 720 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 80 224 42 524 377 374 418 325 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 359 419 469 535 519 459 456 468 487 458
Utdelning till aktieägare 1 600 1 600 600 200 100 350 500 400 200 200
Omsättning 3 343 3 804 3 322 3 961 3 886 3 041 3 307 3 440 3 405 3 533
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 114 951 831 990 972 760 827 860 1 135 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 325 374 442 461 401 390 403 517 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 666 312 883 639 436 927 372 324 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,12% 14,51% -16,13% 1,93% 27,79% -8,04% -3,87% 1,03% -3,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,48% 28,51% 13,68% 37,57% 32,29% 26,31% 56,70% 26,96% 26,85% 20,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,95% 17,51% 9,39% 22,32% 16,44% 14,34% 28,03% 10,81% 9,57% 6,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,17% 65,88% 69,99% 80,86% 76,51% 83,39% 89,14% 70,44% 68,34% 59,21%
Rörelsekapital/omsättning 7,15% 45,64% 54,67% 48,85% 33,38% 37,36% 39,89% 28,90% 27,46% 25,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,73% 74,27% 79,69% 75,46% 58,90% 63,19% 75,23% 68,71% 71,84% 71,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,83% 104,83% 87,50% 110,29% 55,72% 73,27% 109,18% 140,26% 141,37% 102,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...