Visa allt om Höglund Profilering AB
Visa allt om Höglund Profilering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 789 6 104 4 837 4 495 7 100 5 425 5 586 4 076 5 617 6 289
Övrig omsättning 43 3 1 195 36 - - - 26 39
Rörelseresultat (EBIT) 696 473 133 -130 1 152 535 596 268 168 240
Resultat efter finansnetto 521 396 35 -281 987 235 585 212 93 228
Årets resultat 231 197 16 16 430 165 302 82 34 150
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 585 1 248 1 528 877 1 387 1 034 734 547 530 709
Omsättningstillgångar 1 711 1 047 889 1 116 1 331 692 922 602 1 045 1 319
Tillgångar 2 296 2 294 2 416 1 993 2 718 1 726 1 657 1 149 1 574 2 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 503 472 275 409 793 544 528 376 384 460
Obeskattade reserver 464 289 169 169 540 228 348 190 120 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 375 628 152 0 0 0 63 178 81
Kortfristiga skulder 1 330 1 159 1 344 1 264 1 385 955 780 519 892 1 367
Skulder och eget kapital 2 296 2 294 2 416 1 993 2 718 1 726 1 657 1 149 1 574 2 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 400 190 443 538 523 479 327 376 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 337 765 754 782 835 369 430 372 609 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 2 0 -
Sociala kostnader 679 331 268 359 388 276 350 281 411 229
Utdelning till aktieägare 200 0 0 150 400 180 150 150 90 110
Omsättning 7 832 6 107 4 838 4 690 7 136 5 425 5 586 4 076 5 643 6 328
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 4 4 4 4 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 526 1 209 1 124 1 775 1 808 1 862 1 359 1 872 1 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 417 361 486 475 416 432 340 478 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 731 800 168 -95 1 196 580 762 379 287 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,60% 26,19% 7,61% -36,69% 30,88% -2,88% 37,05% -27,43% -10,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,31% 20,66% 7,00% -4,97% 43,16% 31,23% 36,03% 23,32% 10,67% 11,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,94% 7,77% 3,49% -2,20% 16,52% 9,94% 10,69% 6,58% 2,99% 3,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,62% 56,27% 60,62% 65,29% 64,69% 55,93% 56,62% 54,96% 46,09% 47,23%
Rörelsekapital/omsättning 4,89% -1,83% -9,41% -3,29% -0,76% -4,85% 2,54% 2,04% 2,72% -0,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,67% 30,40% 16,84% 26,77% 43,82% 41,25% 47,34% 44,63% 29,89% 26,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,97% 77,39% 48,88% 70,49% 96,10% 72,46% 118,21% 115,99% 109,42% 96,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...