Visa allt om Helsingborgs Bygg och Förvaltning AB
Visa allt om Helsingborgs Bygg och Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 895 35 349 18 765 10 539 4 107 3 279 5 474 4 355 82 23
Övrig omsättning 34 54 10 - 41 47 16 5 33 20
Rörelseresultat (EBIT) -1 816 -1 469 4 654 1 355 157 362 -150 587 61 -24
Resultat efter finansnetto -2 219 -1 504 4 598 1 336 141 349 -190 536 57 -28
Årets resultat -2 219 9 2 646 760 156 208 -56 327 57 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 864 2 250 1 751 155 159 246 306 324 0 0
Omsättningstillgångar 5 119 9 599 9 483 4 209 1 103 909 564 1 078 0 35
Tillgångar 6 983 11 849 11 234 4 363 1 261 1 155 870 1 402 0 35
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 828 3 047 3 538 992 332 275 67 173 -154 -211
Obeskattade reserver 0 0 1 523 347 0 79 0 135 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 071 1 195 768 387 132 350 270 474 137 224
Kortfristiga skulder 5 084 7 606 5 406 2 637 797 450 533 620 18 22
Skulder och eget kapital 6 983 11 849 11 234 4 363 1 261 1 155 870 1 402 0 35
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 386 398 389 356 274 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 763 2 052 1 302 752 454 492 464 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 302 682 612 418 300 299 219 1 1
Utdelning till aktieägare 0 0 500 100 100 100 0 50 0 0
Omsättning 16 929 35 403 18 775 10 539 4 148 3 326 5 490 4 360 115 43
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 6 6 4 3 3 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 690 3 535 3 128 1 757 1 027 1 093 1 825 1 452 82 23
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 518 466 393 402 392 390 323 6 8
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 584 -1 244 4 734 1 423 245 450 -66 668 61 -24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,21% 88,38% 78,05% 156,61% 25,25% -40,10% 25,69% 5 210,98% 256,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,01% -12,20% 41,46% 31,06% 12,45% 31,34% -17,24% 41,87% - -68,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,75% -4,09% 24,82% 12,86% 3,82% 11,04% -2,74% 13,48% 74,39% -104,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,96% 78,83% 83,78% 47,18% 61,31% 66,33% 32,30% 50,65% 79,27% 39,13%
Rörelsekapital/omsättning 0,21% 5,64% 21,73% 14,92% 7,45% 14,00% 0,57% 10,52% -21,95% 56,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,86% 25,72% 42,07% 28,94% 26,33% 28,85% 7,70% 19,44% - -602,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,98% 123,97% 159,12% 159,61% 138,39% 202,00% 105,82% 173,87% 0,00% 159,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...