Visa allt om Antonsson Ingenjörsbyrå AB
Visa allt om Antonsson Ingenjörsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 496 1 585 2 419 2 389 2 688 2 744 3 779 3 952 2 281 2 608
Övrig omsättning 1 11 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 168 -122 25 -175 -56 127 30 465 59 -139
Resultat efter finansnetto 166 -124 20 -178 -56 124 29 448 34 -154
Årets resultat 166 -124 20 -178 21 89 19 288 34 -154
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 182 182 184 195 209 223 239 488 495
Omsättningstillgångar 217 224 473 453 537 735 781 1 555 291 355
Tillgångar 399 406 655 637 733 944 1 004 1 794 779 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 146 270 250 477 506 467 488 200 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 87 87 87 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 66 0 0 0 0 0 69 252 332
Kortfristiga skulder 62 193 384 387 255 351 450 1 150 325 351
Skulder och eget kapital 399 406 655 637 733 944 1 004 1 794 779 849
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 719 692 702 274 77 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 20 543 763 832 106 335 442 727 671 640
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 10 190 263 288 271 381 376 382 257 247
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 50 50 40 0 0
Omsättning 497 1 596 2 419 2 389 2 688 2 744 3 779 3 952 2 281 2 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 496 1 585 1 210 796 896 915 1 260 988 760 869
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 37 749 515 374 381 482 549 354 342 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 168 -122 27 -164 -42 141 45 481 108 -91
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,71% -34,48% 1,26% -11,12% -2,04% -27,39% -4,38% 73,26% -12,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,11% -29,56% 3,97% -27,00% -6,82% 13,67% 3,29% 25,98% 7,70% -16,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,87% -7,57% 1,07% -7,20% -1,86% 4,70% 0,87% 11,79% 2,63% -5,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,10% 55,39% 53,99% 52,32% 53,53% 68,40% 53,59% 56,20% 60,50% 43,29%
Rörelsekapital/omsättning 31,25% 1,96% 3,68% 2,76% 10,49% 13,99% 8,76% 10,25% -1,49% 0,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,20% 35,96% 41,22% 39,25% 65,08% 60,39% 52,90% 30,69% 25,67% 19,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 350,00% 116,06% 123,18% 117,05% 210,59% 209,40% 173,56% 135,22% 89,54% 101,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...