Visa allt om Wagner Industrial Solutions Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 98 113 96 715 95 063 101 026 103 291 99 857 103 754 99 022 85 167 77 662
Övrig omsättning 414 680 927 186 4 602 21 295 131 68 921
Rörelseresultat (EBIT) 11 315 15 155 8 120 2 019 308 -5 560 2 987 -5 311 561 4 000
Resultat efter finansnetto 12 437 15 429 8 145 2 045 250 -5 570 3 049 -5 817 966 3 764
Årets resultat 8 967 13 312 5 636 2 407 -15 -5 570 2 786 -2 627 409 2 179
Balansräkningar (tkr)
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 270 3 118 3 169 3 581 2 775 3 073 3 326 3 577 4 011 3 915
Omsättningstillgångar 53 220 48 269 32 922 31 969 25 604 32 531 34 226 26 157 35 593 35 670
Tillgångar 57 490 51 387 36 091 35 550 28 379 35 604 37 552 29 734 39 604 39 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 090 26 506 13 203 7 353 5 054 5 764 11 532 8 861 13 534 13 261
Obeskattade reserver 0 0 1 800 0 0 0 0 0 3 468 3 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 967 1 100
Kortfristiga skulder 33 400 24 881 21 088 28 197 23 325 29 840 26 020 20 873 21 635 22 056
Skulder och eget kapital 57 490 51 387 36 091 35 550 28 379 35 604 37 552 29 734 39 604 39 585
Löner & utdelning (tkr)
2023-01
2022-01
2021-01
2020-01
2019-01
2018-01
2017-01
2016-01
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 19 087 16 918 15 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 6 175 4 926 4 600
Utdelning till aktieägare 6 000 10 500 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Omsättning 98 527 97 395 95 990 101 212 107 893 99 878 104 049 99 153 85 235 78 583
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 22 24 28 32 33 31 32 31 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 088 4 396 3 961 3 608 3 228 3 026 3 347 3 094 2 747 2 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 145 1 079 1 086 814 972 921 879 881 782 718
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 486 15 384 8 345 2 261 555 -5 122 3 465 -4 753 1 121 4 496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,45% 1,74% -5,90% -2,19% 3,44% -3,76% 4,78% - 9,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,71% 30,16% 22,60% 5,91% 1,09% -15,59% 8,24% -17,78% 3,00% 10,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,72% 16,02% 8,58% 2,08% 0,30% -5,56% 2,98% -5,34% 1,39% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,77% 52,60% 48,61% 40,23% 45,10% 45,08% 47,86% 41,43% 46,64% 53,44%
Rörelsekapital/omsättning 20,20% 24,18% 12,45% 3,73% 2,21% 2,69% 7,91% 5,34% 16,39% 17,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,90% 51,58% 40,47% 20,68% 17,81% 16,19% 30,71% 29,80% 41,00% 39,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,52% 158,41% 116,73% 84,54% 79,55% 77,72% 91,92% 80,73% 93,66% 89,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!