Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Fribordet
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Fribordet

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 105 991 122 170 148 980 159 970 157 453 141 687 136 551 147 294 151 746 139 615
Övrig omsättning 83 372 605 22 25 879 1 611 37 329 39 19 819 2 736 -
Rörelseresultat (EBIT) 90 685 -18 962 8 548 65 561 36 366 51 932 21 245 12 007 41 257 41 685
Resultat efter finansnetto 83 043 -36 183 -17 947 39 094 9 416 23 149 -8 868 -22 660 773 2 653
Årets resultat -1 066 -25 471 -1 426 30 291 11 271 16 629 -7 309 -16 673 2 015 1 854
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 598 780 565 197 980 223 1 007 466 1 030 142 1 042 803 1 068 494 1 053 516 1 137 090 1 150 579
Omsättningstillgångar 471 785 253 737 42 670 70 102 57 540 39 497 29 325 114 478 36 374 31 698
Tillgångar 1 070 565 818 934 1 022 893 1 077 568 1 087 682 1 082 300 1 097 819 1 167 994 1 173 464 1 182 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 343 154 409 179 880 186 959 185 380 182 149 165 520 149 353 166 025 164 010
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 175 991 6 939 14 433 16 717 18 430 36 631 22 058 15 240 21 227 22 392
Långfristiga skulder 579 244 579 244 579 244 579 244 579 244 579 244 579 244 579 244 579 244 579 244
Kortfristiga skulder 161 987 78 342 249 336 294 648 304 628 284 276 330 997 424 157 406 967 416 631
Skulder och eget kapital 1 070 565 818 934 1 022 893 1 077 568 1 087 682 1 082 300 1 097 819 1 167 994 1 173 464 1 182 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 189 363 122 775 149 002 185 849 159 064 179 016 136 590 167 113 154 482 139 615
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 811 6 366 49 774 95 230 65 431 81 229 50 447 40 723 69 249 68 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,24% -18,00% -6,87% 1,60% 11,13% 3,76% -7,29% -2,93% 8,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,11% -1,68% 0,85% 6,09% 3,35% 4,80% 1,94% 1,03% 3,52% 3,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 92,06% -11,26% 5,85% 41,04% 23,13% 36,68% 15,59% 8,20% 27,24% 29,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,85% 36,95% 26,19% 34,10% 35,28% 23,00% 28,23% 0,42% 31,69% 34,75%
Rörelsekapital/omsättning 292,29% 143,57% -138,72% -140,37% -156,93% -172,76% -220,92% -210,25% -244,22% -275,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,32% 18,85% 17,59% 17,35% 17,04% 16,83% 15,08% 12,79% 14,15% 13,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,25% 323,88% 17,11% 23,79% 18,89% 13,89% 8,86% 26,99% 8,94% 7,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...