Visa allt om Spegel-Vent & Plåt Aktiebolag
Visa allt om Spegel-Vent & Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 869 1 198 1 849 2 752 1 452 2 320 1 941 1 744 1 688 1 708
Övrig omsättning - - 4 - 60 - 11 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 266 169 374 565 101 407 15 40 2 7
Resultat efter finansnetto 266 169 372 562 99 402 11 36 -2 4
Årets resultat 203 125 213 327 57 220 5 22 -2 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 31 64 98 131 10 0 3 24 47
Omsättningstillgångar 895 919 958 999 375 901 454 536 267 274
Tillgångar 895 950 1 022 1 097 506 910 454 538 291 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 249 374 461 209 352 133 176 155 157
Obeskattade reserver 339 339 339 243 102 102 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 362 309 392 195 456 321 362 137 165
Skulder och eget kapital 895 950 1 022 1 097 506 910 454 538 291 322
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 330 195 370 355 487 358 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - 100 - 100 100 95 - - -
Löner till övriga anställda - 159 429 304 270 279 223 251 236 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 70 110 129 105 105 181 232 192 171
Utdelning till aktieägare 300 100 250 300 75 200 0 49 0 0
Omsättning 869 1 198 1 853 2 752 1 512 2 320 1 952 1 744 1 688 1 708
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 869 599 925 1 376 726 1 160 971 872 844 854
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 38 120 268 380 309 377 397 484 396 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 297 202 407 598 134 409 18 61 26 31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,46% -35,21% -32,81% 89,53% -37,41% 19,53% 11,30% 3,32% -1,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,72% 17,79% 36,59% 51,50% 19,96% 44,73% 3,30% 7,43% 1,03% 2,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,61% 14,11% 20,23% 20,53% 6,96% 17,54% 0,77% 2,29% 0,18% 0,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,99% 56,51% 65,28% 59,63% 69,77% 65,86% 59,81% 73,85% 62,50% 60,48%
Rörelsekapital/omsättning 79,52% 46,49% 35,10% 22,06% 12,40% 19,18% 6,85% 9,98% 7,70% 6,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,87% 54,04% 62,47% 59,30% 56,16% 46,94% 29,30% 32,71% 53,26% 48,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 438,73% 253,87% 310,03% 253,06% 188,72% 196,05% 139,25% 146,13% 190,51% 161,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...